{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT009 - Li M u Tiu th hng ho v xc nh kt qu tiu th l mi quan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi Më ®Çu Tiªu thô hμng ho¸ vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Thùc tiÔn cho thÊy thÝch øng víi mçi c¬ chÕ qu¶n lý, c«ng t¸c tiªu thô vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ®îc thùc hiÖn b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung Nhμ níc qu¶n lý kinh tÕ chñ yÕu b»ng mÖnh lÖnh. C¸c c¬ quan hμnh chÝnh kinh tÕ can thiÖp s©u vμo nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhng l¹i kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, hμng ho¸ trong thêi kú nμy chñ yÕu lμ giao nép s¶n phÈm, hμng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ theo ®Þa chØ vμ gi¸ c¶ do Nhμ níc ®Þnh s½n. Tãm l¹i, trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mμ ba vÊn ®Ò trung t©m: S¶n xuÊt c¸i g× ? B»ng c¸ch nμo? Cho ai ? ®Òu do Nhμ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hμng ho¸ vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lμ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hμng ho¸ s¶n xuÊt ra theo kÕ ho¹ch vμ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nμy trë nªn v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nμo tæ chøc tèt nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm, hμng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vμ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, doanh nghiÖp nμo kh«ng tiªu thô ®îc hμng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hμng sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “ l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén còng ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vμ ®ang cho thÊy râ ®iÒu ®ã. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ó qu¶n lý ®îc tèt nghiÖp vô tiªu thô hμng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lμ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vμ hoμn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Phó Th¸i ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn TiÕn sÜ_Ph¹m BÝch Chi cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n trong phßng KÕ to¸n c«ng ty , em ®· thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tμi: “Hoμn thiÖn kÕ to¸n b¸n hμng vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty TNHH Phó Th¸i” . Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n b¸n hμngvμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 98

KT009 - Li M u Tiu th hng ho v xc nh kt qu tiu th l mi quan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online