{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT010 - Li m u Trong c ch mi vi s hot ng ca nhiu thnh phn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ míi, víi sù ho¹t ®éng cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ tÝnh ®éc lËp, tù chñ trong c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng cao h¬n mçi doanh nghiÖp ph¶i n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong kinh doanh, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh, b¶o toµn ®îc vèn kinh doanh vµ quan träng h¬n lµ kinh doanh cã l·i. Muèn nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i nhËn thøc ®îc vÞ trÝ kh©u tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña kinh doanh nghiÖp vµ lµ c¬ së ®Ó doanh nghiÖp cã thu nhËp bï ®¾p chi phÝ bá ra, thùc hiÖn nghÜa vô víi Ng©n s¸ch Nhµ Níc. Bªn c¹nh ®ã, móc ®Ých ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn nªn viÖc x¸c ®Þnh ®øng ®¾n KQKD nãi chung vÒ kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng lµ rÊt quan träng. Do vËy bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chung, viÖc tæ chøc hîp lý c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n h¸ng lµ rÊt cÇn thiÕt gióp doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ th«ng tin kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®øng ®¾n. Doanh nghiÖp kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao lµ c¬ së doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh s«i ®éng vµ quyÕt liÖt. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vËn dông lý luËn ®· ®îc häc tËp t¹i trêng kÕt hîp víi thùc tÕ thu nhËn ®îc tõ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn Ngäc Anh, ''em ®· chän ®Ò tµi'' KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng'' ®Ó nghiªn cøu vµ viÕt chuyªn ®Ò cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng. Ch¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng III: NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn Ngäc Anh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n: Ch¬ng I: C¸c vÊn ®Ò chung. 1.1. Kh¸i niÖm vÒ thµnh phÈm, b¸n hµng vµ ý nghÜa cña c«ng t¸c b¸n hµng. 1.1.1. Kh¸i niÖm thµnh phÈm. Trong DNSXCN: Thµnh phÈm nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp tiÕn hµnh hoÆc thuªu ngoµi gia c«ng t¸c chÕ biÕn vµ ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt quy ®Þnh vµ ®· nhËp cho kho thµnh phÈm. * Ph©n biÖt gi÷a thµnh phÈm vµ s¶n phÈm . - XÐt vÒ mÆt giíi h¹n. + Thµnh phÈm lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ g¾n víi mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

KT010 - Li m u Trong c ch mi vi s hot ng ca nhiu thnh phn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online