KT011 - Chuyn thc tp tt nghip Ch Hng Nguyn Li m u Hin nay...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng Lêi më ®Çu HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ níc ta, dÖt may lμ mét trong nh÷ng ngμnh cã ®ãng gãp lín cho ng©n s¸ch cña Nhμ níc. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm cho rÊt nhiÒu lao ®éng. Trong ngμnh dÖt may ë ViÖt Nam, C«ng ty may Th¨ng Long lμ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh vμ xuÊt khÈu c¸c mAEt hμng dÖt may. Tríc ®©y, C«ng ty thuéc Taeng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, trong h¬n 45 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng cuéc x©y dùng vμ ph¸t triÓn ®Êt níc. C«ng ty ®· ®îc §¶ng vμ Nhμ níc tAEng thëng nhiÒu hu©n ch¬ng cao quý v× c¸c thμnh tÝch cña m×nh. N¨m 2003, C«ng ty ®îc cae phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 1496/Q§-TCCB ngμy 26/6/2003 cña Bé c«ng nghiÖp. §Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt, kinh doanh trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ngμy cμng cao nh ngμy nay, mét mAEt C«ng ty ®· ®Çu t thay ®aei c«ng nghÖ ngay tõ nh÷ng n¨m 80, n©ng cao n¨ng suÊt vμ chÊt lîng s¶n phÈm. MAEt kh¸c, C«ng ty ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ngμy mét ph¸t triÓn. Bé m¸y kÕ to¸n trong C«ng ty hiÖn nay ®· ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶, gióp qu¶n lý chAEt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt, ®ång thêi cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho ban gi¸m ®èc. §©y còng lμ mét thμnh c«ng cña C«ng ty may Th¨ng Long. ChÝnh v× vËy, em ®· chän C«ng ty lμm n¬i ®Ó nghiªn cøu, n¾m v÷ng c¸ch thøc thùc hμnh kÕ to¸n trong thùc tÕ. Em ®· chän ®Ò tμi Hoμn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cae phÇn May Th¨ng Long lμm ®Ò tμi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp gåm ba phÇn: PhÇn I : Taeng quan chung vμ ®AEc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty may Th¨ng Long. Líp KÕ To¸n K33
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn ChÝ Hng PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty may Th¨ng Long. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoμn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm. Do ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp vμ kiÕn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nμy kh«ng tr¸nh khái cã mét sè thiÕu sãt, mong nhËn ®îc ý kiÕn ph¶n håi, ®ãng gãp vμ bae sung cña nh÷ng ngêi quan t©m ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nμy cã thÓ hoμn thiÖn h¬n. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng trong bé m«n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 82

KT011 - Chuyn thc tp tt nghip Ch Hng Nguyn Li m u Hin nay...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online