KT012 - Li m u Xy dng c bn (XDCB) l ngnh sn xut vt cht to...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Xy dng c bn (XDCB) l ngnh sn xut vt cht to ra c s vt cht k thut cho nn kinh t quc dn, s dng lng vn tch lu rt ln ca x hi, ng gp ng k vo GDP, l iu kin thu ht vn nc ngoi trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho t n- c. Trong xu hng pht trin chung, AEc bit trong c ch th trng, lnh vc u t xy dng c bn c tc pht trin cha tng c n- c ta. iu ny ng ngha vn u t XDCB cng tng ln. vn. Vn AEt ra l lm sao qun l vn v li nhun c hiu qu trong iu kin sn xut XDCB tri qua nhiu cng on, thi gian thi cng c th ln vi nm. Chnh v vy, hch ton k ton ng vai tr quan trng. Hch ton k ton l cng c quan trng thc hin qun l iu hnh, kim tra gim st cc hot ng Ti chnh trong n v. Cng vi s aei mi ca nn kinh t, vic hch ton ni chung v vn dng vo tae chc cng tc k ton ti cc doanh nghip ni ring cng c aei mi hon thin. i vi ngi lao ng, sc lao ng h b ra l t c li ch c th, l tin cng (lng) m ngi s dng lao ng ca h s tr. V vy, vic nghin cu qu trnh phn tch hch ton tin lng v cc khon trch theo lng (bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on) rt c ngi lao ng quan tm. Trc ht l h mun bit lng chnh thc c hng bao nhiu, h c hng bao nhiu cho bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on v h c trch nhim nh th no vi cc qu . Sau l vic hiu bit v lng v cc khon trch theo lng s gip h i chiu vi chnh sch ca Nh nc quy nh v cc khon ny, qua bit c ngi s dng lao ng trch ng, cho h quyn li hay cha. Cch tnh lng ca doanh nghip cng gip cn b cng nhn vin thy c quyn li ca 1 mnh trong vic tng nng sut lao ng, t thc y vic nng cao cht lng lao ng ca doanh nghip. Cn i vi doanh nghip, vic nghin cu tm hiu su v qu trnh hch ton lng ti doanh nghip gip cn b qun l hon thin li cho ng, , ph hp vi chnh sch ca Nh nc, ng thi qua cn b cng nhn vin ca doanh nghip c quan tm bo m v quyn li s yn tm hng hi hn trong lao ng sn xut....
View Full Document

Page1 / 78

KT012 - Li m u Xy dng c bn (XDCB) l ngnh sn xut vt cht to...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online