KT012 - Lêi m ®Çu X©y dùng c¬ b¶n(XDCB lμ ngμnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lμ ngμnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, sö dông lîng vèn tÝch luü rÊt lín cña x· héi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vμo GDP, lμ ®iÒu kiÖn thu hót vèn níc ngoμi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n- íc. Trong xu híng ph¸t triÓn chung, ®AEc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng, lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cã tèc ®é ph¸t triÓn cha tõng cã ë n- íc ta. §iÒu nμy ®ång nghÜa vèn ®Çu t XDCB còng t¨ng lªn. vÊn. VÊn ®Ò ®AEt ra lμ lμm sao qu¶n lý vèn vμ lîi nhuËn cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt XDCB tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, thêi gian thi c«ng cã thÓ lªn vμi n¨m. ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng. H¹ch to¸n kÕ to¸n lμ c«ng cô quan träng thùc hiÖn qu¶n lý ®iÒu hμnh, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng Tμi chÝnh trong ®¬n vÞ. Cïng víi sù ®aei míi cña nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ch to¸n nãi chung vμ vËn dông vμo tae chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp nãi riªng còng ®îc ®aei míi hoμn thiÖn. §èi víi ngêi lao ®éng, søc lao ®éng hä bá ra lμ ®Ó ®¹t ®îc lîi Ých cô thÓ, ®ã lμ tiÒn c«ng (l¬ng) mμ ngêi sö dông lao ®éng cña hä sÏ tr¶. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph©n tÝch h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oμn) rÊt ®îc ngêi lao ®éng quan t©m. Tríc hÕt lμ hä muèn biÕt l¬ng chÝnh thøc ®îc hëng bao nhiªu, hä ®îc hëng bao nhiªu cho b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oμn vμ hä cã tr¸ch nhiÖm nh thÕ nμo víi c¸c quü ®ã. Sau ®ã lμ viÖc hiÓu biÕt vÒ l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng sÏ gióp hä ®èi chiÕu víi chÝnh s¸ch cña Nhμ níc quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n nμy, qua ®ã biÕt ®îc ngêi sö dông lao ®éng ®· trÝch ®óng, ®ñ cho hä quyÒn lîi hay cha. C¸ch tÝnh l¬ng cña doanh nghiÖp còng gióp c¸n bé c«ng nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi cña 1 m×nh trong viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng cña doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n l¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n bé qu¶n lý hoμn thiÖn l¹i cho ®óng, ®ñ, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhμ níc, ®ång thêi qua ®ã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp ®îc quan t©m b¶o ®¶m vÒ quyÒn lîi sÏ yªn t©m h¨ng h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 78

KT012 - Lêi m ®Çu X©y dùng c¬ b¶n(XDCB lμ ngμnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online