KT014 - Hc vin ti chnh thc tp Chuyn Li ni u Trong nn kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Häc viÖn tµi chÝnh Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ta hiÖn nay, c¸c tæ chøc kinh tÕ, doanh nghiÖp cã quyÒn tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch ®éc lËp tù chñ theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Hä ph¶i tù h¹ch to¸n vµ ®¶m b¶o doanh nghiÖp m×nh ho¹t ®éng cã lîi nhuËn, vµ ph¸t triÓn lîi nhuËn ®ã, tõ ®ã n©ng cao lîi Ých cña doanh nghiÖp, cña ngêi lao ®éng. §èi víi nh©n viªn, tiÒn l¬ng lµ kho¶n thï lao cña m×nh sÏ nhËn ®îc sau thêi gian lµm viÖc t¹i c«ng ty. Cßn ®èi víi c«ng ty ®©y lµ mét phÇn chi phÝ bá ra ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Mét c«ng ty sÏ ho¹t ®éng vµ cã kÕt qu¶ tèt khi kÕt hîp hµi hoµ hai vÊn ®Ò nµy. Do vËy, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý quan träng cña doanh nghiÖp. H¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ vÒ lao ®éng cã ý nghÜa c¬ së, c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ sè lîng, thêi gian lao ®éng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ lao ®éng. Qua ®ã nhµ qu¶n trÞ qu¶n lý ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. MÆt kh¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng còng gióp viÖc x¸c ®Þnh nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi nhµ níc. §ång thêi nhµ níc còng ra nhiÒu quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc tr¶ l¬ng vµ c¸c chÕ ®é tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng. Trong thùc tÕ, mçi doanh nghiÖp cã ®Æc thï s¶n xuÊt vµ lao ®éng riªng, cho nªn c¸ch thøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë mçi doanh nghiÖp còng sÏ cã sù kh¸c nhau. Tõ sù kh¸c nhau nµy mµ cã sù kh¸c biÖt trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Tõ nhËn thøc nh vËy nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Häc viÖn tµi chÝnh Chuyªn ®Ò thùc tËp th«n” ®Ó nghiªn cøu thùc tÕ vµ viÕt thµnh chuyªn ®Ò nµy. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian thùc tÕ qu¸ ng¾n ngñi, víi sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c anh chÞ em trong phßng kÕ to¸n C«ng ty, em hy väng sÏ n¾m b¾t ®îc phÇn nµo vÒ sù hiÓu biÕt ®èi víi lÜnh vùc kÕ to¸n tiÒn l¬ng trong C«ng ty. Bµi viÕt ®îc chia lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Ch¬ng 2:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 65

KT014 - Hc vin ti chnh thc tp Chuyn Li ni u Trong nn kinh t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online