KT015 - Li ni u Hc i i vi hnh, gio dc kt hp vi sn xut l...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Hc i i vi hnh, gio dc kt hp vi sn xut l phng chm gio dc v o to ca ng ta, ca nh trng X hi ch ngha chng ta. T nhng yu cu c bn , sau khi c hc xong phn l thuyt v chuyn ngnh k ton, lnh o nh trng cho sinh vin thm nhp thc t nhm cng c vn dng nhng l lun hc c vo sn xut, va nng cao nng lc tay ngh chuyn mn, va lm ch c cng vic sau ny khi tt nghip ra trng v cng tc ti c quan, x nghip c th nhanh chng ho nhp v m ng cc nhim v c phn cng. L mt sinh vin chuyn nghnh k ton, trong thi gian thc tp ti cng ty , c s gip tn tnh ca c gio hng dn L Th nh Tuyt v ca Qu cng ty , em quan tm tm hiu v hot ng ca cng ty c bit l v cng tc k ton ti cng ty v mnh dn chn ti : K Ton Vn Bng Tin Vi ti ny em tm hiu nghin cu v rt ra nhng kinh nghim hiu bit cho bn thn ng thi mnh dn by t mt vi kin hy vng c th gip ch cho hot ng k ton ca cng ty trong thi gian ti. Ni dung ca bo co ny ngoi Li m u v Kt lun, chuyn gm 3 chng chnh : Chng 1: Tng qut v tnh hnh sn xut kinh doanh v cng tc k ton ca Cng ty T Vn Xy Dng v Pht Trin Nng Thn Chng 2: Chuyn k ton vn bng tin . Chng 3: Mt s kin nhn xt v cng tc k ton Vn bng tin Cng ty T Vn Xy Dng v Pht Trin Nng Thn. V thi gian thc tp cng ty c hn v do cn thiu kinh nghim nn c th bo co ny ca em cn cha c tt. Rt mong c cc thy c gio v Qu cng ty T Vn Xy Dng V Pht Trin Nng Thn gp kin bo co c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n c gio hng dn L Th nh Tuyt v ng Phm Danh Thuyn- gim c cng ty T Vn Xy Dng V Pht Trin Nng Thn cng tp th nhn vin phng k ton- ti chnh ca cng ty gip em hon thnh bo co ny. Ch ng 1 Tng qut v tnh hnh sn xut kinh doanh v cng tc k ton ca cng ty t vn xy dng v pht trin nng thn i. Mt s nt khI qut v cng ty t vn xy dng v pht trin nng thn 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin: Cng ty T vn Xy dng v Pht trin Nng thn l Doanh nghip Nh Nc hng nht thuc B Nng Nghip V Pht Trin Nng Thn, l thnh vin ca hip hi T Vn Xy Dng Vit Nam . Cng ty thnh lp cho n nay l c 31 nm vi tin thn l X Nghip Thit K Kin Trc Nng Nghip, trc thuc Cc Xy Dng U Ban Nng...
View Full Document

Page1 / 54

KT015 - Li ni u Hc i i vi hnh, gio dc kt hp vi sn xut l...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online