KT015 - Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hµnh gi¸o...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hµnh, gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt” ®ã lµ ph¬ng ch©m gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña §¶ng ta, cña nhµ trêng X· héi chñ nghÜa chóng ta. Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lý thuyÕt vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhµ trêng ®· cho sinh viªn th©m nhËp thùc tÕ nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lý luËn ®· häc ®îc vµo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lµm chñ ®îc c«ng viÖc sau nµy khi tèt nghiÖp ra trêng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan, xÝ nghiÖp cã thÓ nhanh chãng hoµ nhËp vµ ®¶m ®¬ng c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Là mét sinh viªn chuyªn nghµnh kÕ to¸n, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty , ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn Lª ThÞ Ánh TuyÕt vµ cña Quý c«ng ty , em ®· quan t©m t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Æc biÖt lµ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : KÕ To¸n Vèn B»ng TiÒn Víi ®Ò tµi nµy em ®· t×m hiÓu nghiªn cøu vµ rót ra nh÷ng kinh nghiÖm hiÓu biÕt cho b¶n th©n ®ång thêi m¹nh d¹n bµy tá mét vµi ý kiÕn hy väng cã thÓ gióp Ých cho ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Néi dung cña b¸o c¸o nµy ngoµi Lêi më ®Çu vµ KÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng chÝnh : Ch¬ng 1: Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n Ch¬ng 2: Chuyªn ®Ò kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn . Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n Vèn b»ng tiÒn ë C«ng ty T VÊn X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. V× thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cã h¹n vµ do cßn thiÕu kinh nghiÖm nªn cã thÓ b¸o c¸o nµy cña em cßn cha ®îc tèt. RÊt mong ®îc c¸c thÇy c« gi¸o vµ Quý c«ng ty T VÊn X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n gãp ý kiÕn ®Ó b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o híng dÉn Lª ThÞ ¸nh TuyÕt vµ «ng Ph¹m Danh Thuyªn- gi¸m ®èc c«ng ty T VÊn X©y Dùng Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n cïng tËp thÓ nh©n viªn phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh cña c«ng ty ®· gióp ®ì em ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o nµy. Ch ¬ng 1 Tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty t vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n i. Mét sè nÐt kh¸I qu¸t vÒ c«ng ty t vÊn x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty T vÊn X©y dùng vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n lµ Doanh nghiÖp Nhµ Níc h¹ng nhÊt thuéc Bé N«ng NghiÑp Vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n, lµ thµnh viªn cña hiÖp héi T VÊn X©y Dùng ViÖt Nam . C«ng ty ®· thµnh lËp cho ®Õn nay lµ ®îc 31 n¨m víi tiÒn th©n lµ XÝ NghiÖp ThiÕt KÕ KiÕn Tróc N«ng NghiÖp, trùc thuéc Côc X©y Dùng – Uû Ban N«ng...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 54

KT015 - Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hµnh gi¸o...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online