KT016 - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc T rang...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc T rang Lêi më ®Çu ………………………………………………………………. 5 PhÇn 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng trong Doanh NghiÖp …………………………. . …...6 1.1. §Æc ®iÓm, vai trß, vÞ trÝ cña tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp …………………………… ……. 6 1.1.1 B¶n chÊt vµ chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng………………………… ……. 6 1.1.2. Vai trß vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng…………………………………… 6 1.1.2.1. Vai trß cña tiÒn l¬ng………………………………...... 6 1.1.2.2. ý nghÜa cña tiÒn l¬ng………………………………… 7 1.1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng………………………………. 7 1.2. C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp ……………………….7 1.2.1. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo thêi gian………………………………… 7 1.2.2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm……………………………….. 8 1.2.2.1. Theo s¶n phÈm trùc tiÕp……………………………… 8 1.2.2.2. Theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp ……………………………… 9 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1.2.2.3. Theo khèi lîng c«ng viÖc……………………………9 1.2.3. C¸c h×nh thøc ®·i ngé kh¸c ngoµi l¬ng…………………………..... 9 1.3. Quü tiÒn l¬ng, quü BHXH, quü BHYT vµ KPC§ ………………….9 1.3.1. Quü tiÒn l¬ng……………………………………………………..9 1.3.2. Quü b¶o hiÓm x· héi………………………………………………. 10 1.3.3. Quü b¶o hiÓm y tÕ…………………………………………………. 11 1.3.4. Kinh phÝ c«ng ®oµn……………………………………………….. 12 1.4. Yªu cÇu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng …………………………………………………………… 12 1.5. H¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ………. 13 1.5.1. H¹ch to¸n sè lîng lao ®éng………………………………………. 13 1.5.2. H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng………………………………………. 13 1.5.3. H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng…………………………………… . 14 1.5.4. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng…………………………… 14 1.6. H¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng ……….15 1.6.1. C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l¬ng, BHXH, BHYT, KPC§….15 1.6.2. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng…………..16 1.6.2.1 Tµi kho¶n sö dông……………………………………………… 16 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1.6.2.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ kho¶n trÝch theo l¬ng…………………………………………...
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 87

KT016 - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Môc lôc T rang...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online