KT017 - Chuyn tt nghip Li m u qun l mt cch c hiu qu i vi cc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hay s¶n xuÊt dÞch vô cña mét doanh nghiÖp nãi riªng, mét nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mét níc nãi chung ®Òu cÇn ph¶i sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau vμ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®ã lμ kÕ to¸n. Trong ®ã h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. V× ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vμ c¹nh tranh quyÕt liÖt, khi quyÕt ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm nμo ®ã ®Òu cÇn ph¶i tÝnh ®Õn lîng chi phÝ bá ra ®Ó s¶n xuÊt vμ lîi nhuËn thu ®îc khi tiªu thô. §iÒu ®ã cã nghÜa doanh nghiÖp ph¶i tËp hîp ®Çy ®ñ vμ chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt. Gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Gi¸ thμnh s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m hay t¨ng thÓ hiÖn kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn. §iÒu nμy phô thuéc vμo qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× thÕ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ hai qu¸ tr×nh liªn tôc, mËt thiÕt víi nhau. Th«ng qua chØ tiªu vÒ chi phÝ vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm c¸c nhμ qu¶n lý sÏ biÕt ®îc nguyªn nh©n g©y biÕn ®éng chi phÝ vμ gi¸ thμnh lμ do ®©u vμ tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc. ViÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vμ h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ mét trong nh÷ng môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng cña mäi doanh nghiÖp mμ cßn lμ vÊn ®Ò quan t©m cña toμn x· héi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng ty cae phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long lμ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph¸t thanh truyÒn h×nh. S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vμ phong phó c¶ vÒ quy c¸ch, chñng lo¹i, mÉu m· vμ chÊt lîng s¶n phÈm. C«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc quy tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm kh¸ hoμn chØnh. Tuy nhiªn, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, ®îc tiÕp xóc trùc tiÕp víi c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty, thÊy ®îc tÇm quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm, ®Ó hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ néi dung nμy nªn em ®· lùa chän ®Ò tμi: " Hoμn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cae phÇn ph¸t triÓn Th¨ng Long ".
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 95

KT017 - Chuyn tt nghip Li m u qun l mt cch c hiu qu i vi cc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online