KT019 - Lêi m ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lμ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr êng vμ giμnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vμ ®Çu vμo,gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vμ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vμ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr êng mμ cßn cã nhiÖm vô tae chøc tiªu thô sè s¶n phÈm ®ã . Thμnh phÈm lμ mét bé phËn quan träng thuéc tμi s¶n lu ®éng, lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do vËy yªu cÇu ®AEt ra lμ ph¶i qu¶n lý chAEt chÏ thμnh phÈm,tae chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô ®ång thêi tae chøc h¹ch to¸n thμnh phÈm, tiªu thô mét c¸ch kÞp thêi, còng nh nh÷ng c«ng ty kh¸c taeng c«ng ty rau qu¶ chiÕm mét tû träng lín phôc vô cho nhu cÇu c¶u ngêi tiªu dïng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn , em nhËn thÊy tÇm quan cña thμnh phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vμ sù c©n thiÕt ph¶i tae chøc chAEt chÏ , tae chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt- tån kho thμnh phÈm. Em ®· chän ®Ò tμi “ Tae chøc h¹ch to¸n thμnh phÈm, tiªu thô thμnh phÈm ë c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ” nh»m ®i s©u vμo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thμnh phÈm, tiªu thô ë c«ng ty ®Ó t×m nh÷ng u, nhîc ®iÓm cña c«ng ty vμ rót ra kinh nhiÖm cho b¶n th©n. KÕt cÊu ,néi dïng bao gåm: PhÇnI : Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thμnh phÈm, tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thμnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II :Thùc tr¹ng kÕ to¸n thμnh phÈm, tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c dÞnh kÕt qu¶ tiªu thô thμnh phÈm ë taeng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. PhÇn III : Mét sè kiÕn nghÞ hoμn thiÖn kÕ to¸n thμnh phÈm ,tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hμng ho¸ ë taeng c«ng ty. V× kh¶ n¨ng vμ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mong nhËn dîc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vμ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña taeng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoμn thμnh t«t bμi nμy. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong tae kÕ to¸n cña tr êng Kinh TÕ. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña taeng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoμn thμnh tèt ®Ò tμi nμy....
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 114

KT019 - Lêi m ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online