KT019 - Li m u Trong nn kinh t th tr ng hin nay, mc tiu sn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u Trong nn kinh t th tr ng hin nay, mc tiu sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip l p ng tt nhu cu th tr ng v ginh li nhun cao nht. Ni mt cch khc,cc doanh nghip cn gii quyt tt mi quan h gia u ra v u vo,gia sn xut v tiu th mun thc hin tt iu , doanh nghip phi hoch ton chnh xc, y v kp thi cc chi ph sn xut b ra, trn c s tm ra cc gii php h gi thnh sn phm gip cho cng tc tiu th tt hn v kp thi hn, nhim v i hi cc doanh nghip khng ch u t sn xut nhm cho ra i nhng sn phm c cht lng tt, sc cnh tranh trn th tr ng m cn c nhim v tae chc tiu th s sn phm . Thnh phm l mt b phn quan trng thuc ti sn lu ng, l kt qu ca qu trnh sn xut do vy yu cu AEt ra l phi qun l chAEt ch thnh phm,tae chc tt cng tc tiu th ng thi tae chc hch ton thnh phm, tiu th mt cch kp thi, cng nh nhng cng ty khc taeng cng ty rau qu chim mt t trng ln phc v cho nhu cu cu ngi tiu dng. Xut pht t nhng l do trn , em nhn thy tm quan ca thnh phm i vi qu trnh sn xut kinh doanh v s cn thit phi tae chc chAEt ch , tae chc hch ton y , chnh xc, kp thi qu trnh nhp xut- tn kho thnh phm. Em chn ti Tae chc hch ton thnh phm, tiu th thnh phm cng ty rau qu vit nam nhm i su vo tm hiu cng tc k ton thnh phm, tiu th cng ty tm nhng u, nhc im ca cng ty v rt ra kinh nhim cho bn thn. Kt cu ,ni dng bao gm: PhnI : L lun chung v cng tc k ton thnh phm, tiu th thnh phm v xc nh kt qu tiu th thnh phm trong cc doanh nghip. Phn II :Thc trng k ton thnh phm, tiu th thnh phm v xc dnh kt qu tiu th thnh phm taeng cng ty rau qu vit nam. Phn III : Mt s kin ngh hon thin k ton thnh phm ,tiu th thnh phm v xc nh kt qu tiu th hng ho taeng cng ty. V kh nng v thi gian c hn,nn chc chn s c nhiu thiu xt, knh mong nhn dc s gp ca cc qu thy c v cc c ch, anh ch trong phng k ton ca taeng cng ty rau qu vit nam em c th hon thnh tt bi ny. Em xin chn thnh cm n th-ts inh Th Hng, cng cc thy c gio trong tae k ton ca tr ng Kinh T. Em xin chn thnh cm n ban lnh o cng cc anh ch trong phng k ton ca taeng cng ty rau qu vit nam tn tnh gip em hon thnh tt ti ny....
View Full Document

Page1 / 114

KT019 - Li m u Trong nn kinh t th tr ng hin nay, mc tiu sn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online