KT020 - Lun vn tt nghip Li ni u Trong nn kinh t th tr ng...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Li ni u Trong nn kinh t th tr ng ngy mt pht trin, AEc bit trong xu th hi nhp kinh t quc t hin nay, mt doanh nghip mun tn ti v pht trin bn vng cn phi bit t ch v mi mAEt trong hot ng sn xut kinh doanh t vic u t , s dng vn, tae chc sn xut cho n tiu th sn phm, phi bit tn dng nng lc, c hi la chn cho mnh mt hng i ng n. c c iu , mt trong nhng bin php l mi doanh nghip u khng ngng h gi thnh v nng cao cht lng sn phm. L mt trong nhng phn hnh quan trng ca cng tc k ton, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm vi chc nng gim st v phn nh trung thc, kp thi cc thng tin v chi ph sn xut pht sinh trong thi gian, tnh ng, chi ph sn xut vo gi thnh sn phm s gip cho cc nh qun tr a ra c cc phng n thch hp gia sn xut kinh doanh, xc nh gi bn sn phm, m bo sn xut kinh doanh c hiu qu. V vy, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm lun - c xc nh l khu trng tm ca cng tc k ton trong doanh nghip sn xut. Vic hon thin cng tc chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm l vic lm thc s cn thit v c ngha. Lun vn tt nghip Sau bc chuyn aei t nn kinh t tp trung, bao cp sang nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha, mt s doanh nghip nh nc khng thch ng kp thi, khng c s iu chnh ph hp, hiu qu sn xut kinh doanh km dn ti gii th, ph sn. Bn cnh , c rt nhiu doanh nghip bit vn ln khng nh mnh v ngy cng pht trin mt trong s l Cng ty Cae phn Bnh ko Hi H vi cc sn phm a dng, phong ph, gi c hp l ang ngy cng mt chim lnh th tr ng, gn gi hn vi ngi tiu dng. Sau qu trnh thc tp ti Cng ty Cae phn Bnh ko Hi H, cng vi s hng dn ca thy Ng Th Chi v cc C, Ch trong Phng Ti v ca cng ty, em chn ti: Hon thin k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ti Cng ty Cae phn Bnh ko Hi H Lun vn tt nghip Kt cu lun vn ca em gm 3 chng: Chng 1: Nhng l lun c bn v chi ph sn xut v gi thnh sn phm Chng 2: Thc t tae chc k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ti Cng ty Cae phn Bnh ko Hi H Chng 3: Hon thin k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ti Cng ty Cae phn Bnh ko Hi H Lun vn tt nghip Chng 1 Nhng l lun c bn v chi ph sn xut...
View Full Document

Page1 / 132

KT020 - Lun vn tt nghip Li ni u Trong nn kinh t th tr ng...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online