KT020 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ngμy mét ph¸t triÓn, ®AEc biÖt trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i biÕt tù chñ vÒ mäi mAEt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ viÖc ®Çu t , sö dông vèn, tae chøc s¶n xuÊt cho ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, ph¶i biÕt tËn dông n¨ng lùc, c¬ héi ®Ó lùa chän cho m×nh mét híng ®i ®óng ®¾n. §Ó cã ®îc ®iÒu ®ã, mét trong nh÷ng biÖn ph¸p lμ mçi doanh nghiÖp ®Òu kh«ng ngõng h¹ gi¸ thμnh vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Lμ mét trong nh÷ng phÇn hμnh quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m s¸t vμ ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong thêi gian, tÝnh ®óng, ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vμo gi¸ thμnh s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c nhμ qu¶n trÞ ®a ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n thÝch hîp gi÷a s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. V× vËy, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lu«n ®- îc x¸c ®Þnh lμ kh©u träng t©m cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. ViÖc hoμn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ viÖc lμm thùc sù cÇn thiÕt vμ cã ý nghÜa. LuËn v¨n tèt nghiÖp Sau bíc chuyÓn ®aei tõ nÒn kinh tÕ tËp trung, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, mét sè doanh nghiÖp nhμ níc kh«ng thÝch øng kÞp thêi, kh«ng cã sù ®iÒu chØnh phï hîp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kÐm ®· dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Bªn c¹nh ®ã, cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· biÕt v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh vμ ngμy cμng ph¸t triÓn… mét trong sè ®ã lμ C«ng ty Cae phÇn B¸nh kÑo H¶i Hμ víi c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó, gi¸ c¶ hîp lý ®ang ngμy cμng mét chiÕm lÜnh thÞ tr êng, gÇn gòi h¬n víi ngêi tiªu dïng. Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cae phÇn B¸nh kÑo H¶i Hμ, cïng víi sù híng dÉn cña thÇy Ng« ThÕ Chi vμ c¸c C«, Chó trong Phßng Tμi vô cña c«ng ty, em ®· chän ®Ò tμi: “ Hoμn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cae phÇn B¸nh kÑo H¶i Hμ ” LuËn v¨n tèt nghiÖp KÕt cÊu luËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm Ch¬ng 2: Thùc tÕ tae chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cae phÇn B¸nh kÑo H¶i Hμ Ch¬ng 3: Hoμn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cae phÇn B¸nh kÑo H¶i Hμ LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng 1 Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 132

KT020 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online