{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT021 - Chuyn K ton tin l ng v cc khon trch theo l ng m u...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng më ®Çu Trong bÊt cø mét x· héi nμo, nÕu muèn s¶n xuÊt ra vËt liÖu cña c¶i hoÆc thùc hiÖn qu¸ tr×nh kinh doanh th× vÊn ®Ò lao ®éng cña con ngêi lμ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®îc, lao ®éng lμ mét yÕu tè c¬ b¶n, lμ mét nh©n tè quan träng trong viÖc s¶n xuÊt còng nh trong viÖc kinh doanh. Nh÷ng ngêi lao ®éng lμm viÖc cho ngêi sö dông lao ®éng hä ®Òu ®îc tr¶ c«ng, hay nãi c¸ch kh¸c ®ã chÝnh lμ thï lao ®éng mμ ngêi lao ®éng ®îc hëng khi mμ hä bá ra søc lao ®éng cña m×nh. §èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng bëi nã lμ nguån thu nhËp chñ yÕu gióp cho hä ®¶m b¶o cuéc sèng cña b¶n th©n vμ gia ®×nh. Do ®ã tiÒn l¬ng cã thÓ lμ ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nÕu hä ®îc tr¶ ®óng theo søc lao ®éng hä ®ãng gãp, nhng còng cã thÓ lμm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng khiÕn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chËm l¹i, kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nÕu tiÒn l¬ng ®îc tr¶ thÊp h¬n søc lao ®éng cña ngêi lao ®éng bá ra. ë ph¹m vi toμn bé nÒn kinh tÕ, tiÒn l¬ng lμ sù cô thÓ h¬n cña qu¸ tr×nh ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng lμm ra. V× vËy viÖc x©y dùng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý ®Ó sao cho tiÒn l¬ng võa lμ kho¶n thu nhËp ®Ó ngêi lao ®éng ®¶m b¶o nhu cÇu c¶ vËt chÊt lÉn tinh thÇn, ®ång thêi lμm cho tiÒn l¬ng trë thμnh 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò: KÕ to¸n tiÒn l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®éng lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lμm viÖc tèt h¬n, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm h¬n víi c«ng viÖc thùc sù lμ viÖc lμm cÇn thiÕt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty Cæ PhÇn Dîc PhÈm Kim B¶ng em ®· cã c¬ héi vμ ®iÒu kiÖn ®îc t×m hiÓu vμ nghiªn cøu thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty. Nã ®· gióp em rÊt nhiÒu trong viÖc cñng cè vμ më mang h¬n cho em, nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®îc häc t¹i tr êng mμ em cha cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ¸p dông thùc hμnh. Em xin ch©n thμnh c¸m ¬n sù tËn t×nh gióp ®ì, híng dÉn cña Phã Gi¸o S-TiÕn SÜ: NguyÔn V¨n C«ng, còng nh sù nhiÖt t×nh cña Ban Gi¸m ®èc vμ c¸c Anh, ChÞ trong C«ng ty, ®Æc biÖt lμ Phßng KÕ to¸n, Anh Ph¹m TiÕn Dòng trong thêi gian thùc tËp võa qua, ®· gióp em hoμn thμnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. Néi dung cña chuyªn ®Ò, ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 3 ch¬ng chÝnh sau ®©y: PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vμ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern