KT022 - Bo co tt nghip li ni u Trong nn kinh t th tr ng, cc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bo co tt nghip li ni u Trong nn kinh t th tr ng, cc doanh nghip mun tn ti v pht trin, nht nh phi c phng n kinh doanh t hiu qu kinh t. ng vng v pht trin trong iu kin: c s cnh tranh gay gt, doanh nghip phi nm bt v p ng c tm l, nhu cu ca ngi tiu dng vi sn phm c cht lng cao, gi thnh h, mu m phong ph, a dng chng loi. Mun vy, cc doanh nghip phi gim st tt c cc quy trnh t khu mua hng n khu tiu th hng ho m bo vic bo ton v tng nhanh tc lun chuyn vn, gi uy tn vi bn hng, thc hin y ngha v vi Nh nc, ci thin i sng vt cht v tinh thn ca cn b cng nhn vin, doanh nghip m bo c li nhun tch lu m rng pht trin sn xut kinh doanh. Hn th na nhu cu tiu dng trn th tr ng hin nay i hi Doanh nghip phi to ra doanh thu c li nhun.Mun vy th Doanh nghip phi sn xut ci th tr ng cn ch khng phi ci m doanh nghip c v t AEt ra cho mnh nhng cu hi"Sn xut ci g, sn xut cho ai, sn xut nh th no v sn xut bao nhiu? K ton bn hng v xc nh kt qu 1 Bo co tt nghip t c mc tiu li nhun: t li nhun cao v an ton trong hot ng sn xut kinh doanh, cng ty phi tin hnh ng b cc bin php qun l , trong hch ton k ton l cng c quan trng, khng th thiu tin hnh qun l cc hot ng kinh t, kim tra vic s dng, qun l ti sn, hng ho nhm m bo tnh nng ng, sng to v t ch trong sn xut kinh doanh, tnh ton v xc nh hiu qu ca tng hot ng sn xut kinh doanh lm c s vch ra chin lc kinh doanh. Cng ty cae phn thuc l v ch bin thc phm Bc Giang l mt doanh nghip sn xut ng trn a bn tnh Bc Giang, ngoi vic sn xut sn phm phc v nhu cu tiu dng trong nc. Doanh nghip cn lm nhim v xut khu nhm gii quyt mt phn vic lm cho ngi lao ng ti a phng, tng ngun thu ngoi t, ng thi em li ngun li nhun ng k cho doanh nghip. Sau thi gian tm hiu thc trng hot ng sn xut kinh doanh cng nh b my qun l ca cng ty, em nhn thy k ton ni chung v k ton bn hng v xc nh kt qu bn hng ca cng ty ni ring l mt b phn quan trng trong vic qun l hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty, nn lun lun i hi phi c hon thin. v vy em quyt nh i su nghin cu cng tc k ton ca cng ty vi ti Tae chc k ton bn hng v xc nh kt...
View Full Document

Page1 / 153

KT022 - Bo co tt nghip li ni u Trong nn kinh t th tr ng, cc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online