KT022 - B¸o c¸o tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: B¸o c¸o tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn, nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng ¸n kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn: cã sù c¹nh tranh gay g¾t, doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vμ ®¸p øng ®îc t©m lý, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¸ thμnh h¹, mÉu m· phong phó, ®a d¹ng chñng lo¹i. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi¸m s¸t tÊt c¶ c¸c quy tr×nh tõ kh©u mua hμng ®Õn kh©u tiªu thô hμng ho¸ ®Ó ®¶m b¶o viÖc b¶o toμn vμ t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn, gi÷ uy tÝn víi b¹n hμng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhμ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, doanh nghiÖp ®¶m b¶o cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n thÕ n÷a nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr êng hiÖn nay ®ßi hái Doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra doanh thu cã lîi nhuËn.Muèn vËy th× Doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt c¸i thÞ tr êng cÇn chø kh«ng ph¶i c¸i mμ doanh nghiÖp cã vμ tù ®AEt ra cho m×nh nh÷ng c©u hái"S¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt cho ai, s¶n xuÊt nh thÕ nμo vμ s¶n xuÊt bao nhiªu? KÕ to¸n b¸n hμng vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1 B¸o c¸o tèt nghiÖp §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn: §¹t lîi nhuËn cao vμ an toμn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ph¶i tiÕn hμnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý , trong ®ã h¹ch to¸n kÕ to¸n lμ c«ng cô quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hμnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông, qu¶n lý tμi s¶n, hμng ho¸ nh»m ®¶m b¶o tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vμ tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vμ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lμm c¬ së v¹ch ra chiÕn lîc kinh doanh. C«ng ty cae phÇn thuèc l¸ vμ chÕ biÕn thùc phÈm B¾c Giang lμ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ãng trªn ®Þa bμn tØnh B¾c Giang, ngoμi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Doanh nghiÖp cßn lμm nhiÖm vô xuÊt khÈu nh»m gi¶i quyÕt mét phÇn viÖc lμm cho ngêi lao ®éng t¹i ®Þa ph¬ng, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ, ®ång thêi ®em l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ cho doanh nghiÖp. Sau thêi gian t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, em nhËn thÊy kÕ to¸n nãi chung vμ kÕ to¸n b¸n hμng vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hμng cña c«ng ty nãi riªng lμ mét bé phËn quan träng trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, nªn lu«n lu«n ®ßi hái ph¶i ®îc hoμn thiÖn. v× vËy em quyÕt ®Þnh ®i s©u nghiªn cøu c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty víi ®Ò tμi “ Tae chøc kÕ to¸n b¸n hμng vμ x¸c ®Þnh kÕt...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 153

KT022 - B¸o c¸o tèt nghiÖp lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online