KT023 - 1 Chuyn Tt nghip Li ni u Doanh nghip l nhng n v...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Doanh nghiÖp lμ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i lu«n lu«n s¸ng t¹o ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Muèn vËy, c¸c nhμ doanh nghiÖp ph¶i biÕt sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lÝ tμi chÝnh sao cho phï hîp cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, kÕ to¸n trë thμnh c«ng cô quan träng, ®¾c lùc trong viÖc qu¶n lÝ, ®iÒu hμnh c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n vμ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tμi s¶n,vËt t, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o tμi chÝnh còng nh chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña doanh nghiÖp nμo còng lμ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mét c¸ch hîp ph¸p nghÜa lμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶, H¬n thÕ n÷a ph¶i lμ hiÖu qu¶ cμng cao, l·i cμng nhiÒu thi cμng tèt. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× vËt liÖu chiÕm tØ lÖ lín trong toμn bé chi phÝ cña doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc sö dông hîp lÝ, tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trªn c¬ së ®Þnh møc vμ dù to¸n chi phÝ lμ biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m gi¸ thμnh s¶n phÈm, t¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi. NhËn thøc ®îc tÝnh thiÕt thùc cña v©n ®Ò nμy, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m, em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tμi Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m ” lμm ®Ò tμi cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: Ch ¬ng I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m. Ch ¬ng II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m. Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn May Hå G¬m. 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò Tèt nghiÖp Ch¬ng I ®Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty may Cæ phÇn may Hå g - ¬m . - Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty Cæ phÇn may Hå G¬m - Tªn giao dÞch : HOGUOM GARMENT COMPANY - Tªn viÕt t¾t : HOGARSCO - Trô së chÝnh cña c«ng ty : 201- Tr¬ng §Þnh- Hai Bμ Trng- Hμ Néi - H×nh thøc së h÷u vèn : Chñ së h÷u - H×nh thøc ho¹t ®éng : S¶n xuÊt kinh doanh - LÜnh vùc kinh doanh : S¶n xuÊt, gia c«ng hμng may mÆc xuÊt khÈu 1.2. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn may Hå G ¬m. C«ng ty cæ phÇn may Hå G¬m ®îc ®æi tªn tõ C«ng ty may Hå g¬m theo QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§-BCN cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp kÓ tõ ngμy 01 th¸ng 01 n¨m 2000.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern