{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT024 - Bo co thc tp T r ng Trung Hc Kinh T H Ni LI M u T...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp Trêng Trung Häc Kinh TÕ Hμ Néi LêI Më §Çu Trong xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi, khi mμ nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi hoμn toμn sang nÒn kinh tÕ më, th× viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cμng trë nªn khã kh¨n. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®îc,th× yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lμ ph¶i c¹nh tranh víi nhau vμ cuéc c¹nh tranh nμy cμng trë nªn gay g¾t vμ khèc liÖt khi nÒn kinh tÕ cμng ph¸t triÓn. Trong xu thÕ ®ã th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng kh«ng ngo¹i lÖ,®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× yªu cÇu ®Æt ra cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt lμ c¸c s¶n phÈm mμ doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ph¶i ®Ñp, chÊt lîng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng vμ cã uy tÝn trªn thÞ tr êng.Nhng nh÷ng yÕu tè trªn còng cha ®ñ ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i mμ cßn kÕt hîp víi gi¸ thμnh.Doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt ra s¶n phÈm víi gi¸ thμnh hîp lý,chÊt lîng tèt,mÉu m· ®Ñp,phï hîp thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng.Nhng muèn cã gi¸ c¶ hîp lý th× doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n sao cho t¹o ra s¶n phÈm víi gi¸ c¶ lμ thÊp nhÊt,muèn nh vËy Doanh nghiÖp ph¶i h¹ chi phÝ xuèng cßn thÊp nhÊt.§îc nh vËy doanh nghiÖp míi ngμy cμng ®i lªn vμ ph¸t triÓn. XuÊt ph¸t tõ ®ã xÝ nghiÖp X18-c«ng ty Hμ Thμnh-Bé Quèc Phßng thuéc Qu©n khu thñ ®« lμ mét xÝ nghiÖp nhá,víi sè lîng hμng s¶n xuÊt hμng n¨m kh«ng nhiÒu chñ yÕu phôc vô nhu cÇu trong níc.§Ó s¶n xuÊt ra nhiÒu s¶n phÈm vμ tiªu thô s¶n phÈm ngμy cμng nhiÒu th× viÖc tÝnh to¸n vμ h¹ gi¸ thμnh lμ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.Lμ kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp th× viÖc tÝnh to¸n sao cho gi¸ thμnh h¹ ®Õn møc thÊp nhÊt lμ yªu cÇu c¬ b¶n vμ mang tÝnh quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp vμ t×m hiÓu t¹i xÝ nghiÖp ®îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n vμ nhÊt lμ c« Thuû,cïng sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp,nªn em KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp Trêng Trung Häc Kinh TÕ Hμ Néi ®· m¹nh d¹n chän cho m×nh ®Ò tμi mang tªn: " KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i xÝ nghiÖp X18 Môc tiªu cña ®Ò tμi lμ:kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vμ tÝnh gi¸ thμnh t¹i xÝ nghiÖp X18 vμ th«ng qua ®ã gióp em hoμn thiÖn h¬n vÒ kiÕn thøc m×nh ®· häc vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gÝa thμnh s¶n phÈm.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}