{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT025 - Bo co thc tp tt nghip H Thu Ph ng KT2B li m u Trong...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph¬ng KT2B lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nμy C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay, bÊt cø 1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ViÖt Nam ®Òu ph¶i ®èi ®Çu víi rÊt nhiªï khã kh¨n . Cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng sù thay ®æi qu¸ nhanh cu¶ hÖ thèng vμ ThÕ giíi , sù hßa nhËp kinh tÕ ®Êt níc trong vïng vμ ThÕ giíi , sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ vμ sù c¹nh tranh ®ang lμ yÕu tè c¶n trë sù ph¸t triÓn cu¶ Doanh nghiÖp .C¸c Doanh nghiÖp ®Òu cè g¾n ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m×nh nh»m t×m dîc mét thÕ ®øng trong thÞ trêng hiÖn nay . Muèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®îc ®Òu ®Æn , liªn tôc , th- êng xuyªn th× viÖc ®¶m b¶o nhu cÇu vËt t ®óng vÒ chÊt lîng , thêi gian , cung øng lμ v« cïng quan träng .§¶m b¶o cung øng vËt t tèt cã tÝnh chÊt tiÒn ®Ò cho viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , tiÕt kiÖm vËt t , gãp phÇn lμm t¨ng nguån lao ®éng ,c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc .Ngoμi ra , nã cßn ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tμi chÝnh cu¶ ®¬n vÞ ,gi¶m gi¸ s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn , thóc ®Èy sö dông vèn cã hiÖu qu¶ . C«ng ty DÖt 8-3 lμ mét Doanh nghiÖp Nhμ níc , cã quy m« lín tr¶i qua 40 n¨m ho¹t ®éng ®Õn nay ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng thμnh c«ng ®¸ng kÓ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Hμ Thu Ph¬ng KT2B trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn ®ãng gãp cu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lμ c«ng t¸c kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu . KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu lμ mét kh©u quan träng cu¶ C«ng ty .Do vËy , qu¶n lý tèt Nguyªn vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¾c lùc trong viÖc h¹ gi¸ thμnh t¨ng lîi nhuËn , mét c¸i ®Ých mμ Doanh nghiÖp nμo còng ph¶i híng tíi .Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng nμy , C«ng ty DÖt 8-3 còng nh c¸c C«ng ty Nhμ níc kh¸c ph¶i tù chñ trong kinh doanh , tù do ®Çu vμo , ®Çu ra . Do vËy , kÕ to¸n Nguyªn vËt liªô lμ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc qu¶n lý vËt t nãi riªng va qu¶n lý s¶n xuÊt nãi chung . Qua gÇn 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty , em ®· ®îc t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty . ViÖc t×m hiÓu nμy ®· gãp phÇn gióp em hoμn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh " Tæ chøc kÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty DÖt 8-3 ". Víi lîng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ . B¶n th©n em ®· cè g¾ng vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc nhμ tr êng ®μo t¹o , còng nh ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cu¶ c¸c §ång chÝ c¸n bé nghiÖp vô Phßng kÕ to¸n cu¶ v¨n phßng c«ng ty DÖt 8-3 , cïng víi sù híng dÉn tËn t×nh cu¶ ThÇy (C«) gi¸o híng dÉn vμ c¸c ThÇy(C«) trong bé m«n khoa kÕ to¸n tr êng Trung Häc Kinh TÕ . Em ®· hoμn thμnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Tuy vËy chuyªn ®Ò nμy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sö chØ b¶o 2
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}