KT026 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u D kinh doanh trong...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li ni u D kinh doanh trong lnh vc no,li nhun lun l mc tiu m cc doanh nghip theo ui.Tuy nhin t c mc tiu ny i hi phi c s phi hp nhp nhng gia cc khu t t chc qun l n sn xut kinh doanh v tiu th... Do vy, t chc qu trnh sn xut tiu th hp l, hiu qu v ang tr thnh mt vn bao trm ton b hot ng kinh doanh ca mi doanh nghip. Cng nh bao doanh nghip khc trong nn kinh t th trng, Cng ty c phn Mai Linh H ni lun quan tm ti vic t chc sn xut kinh doanh nhm thu li nhun ln nht cho cng ty. L mt cng ty th- ng mi dch v chuyn kinh doanh cc dch v vn chuyn hnh khch th kinh doanh tm kim doanh thu l mt trong nhng khu quan trng nht. Xut pht t cch nhn nh vy k ton doanh thu cn phi c t chc mt cch khoa hc, hp l v ph hp vi c im sn xut kinh doanh ca Cng ty. Chnh v vy em chn ti: Hon thin hch ton Doanh thu, xc nh kt qu kinh doanh ti Cng ty C phn Mai Linh H Ni. Chuyn thc tp tt nghip ngoi li m uv kt lun gm 3 phn: Phn 1:. Khi qut chung v cng tc k ton ca Cng ty c phn Mai Linh H Ni Phn 2: Thc trng hch ton doanh thu, xc nh kt qu kinh doanh ti Cng ty C phn Mai Linh H Ni Phn 3: Hon thin k ton doanh thu bn hng v xc nh kt qu Cng ty C phn Mai Linh H Ni Em xin chn thnh cm n Phng k ton, cc phng ban chc nng ca Cng ty v Thy gio Trng Anh Dng gip em hon thnh chuyn tt nghip . SV: Quang Dng K ton 43B Chuyn thc tp tt nghip SV: Quang Dng K ton 43B Chuyn thc tp tt nghip Ni dung Phn 1 Khi qut chung v cng tc k ton ca cng ty c phn mai linh h ni 1. Nhng c im kinh t k thut ca Cng ty C phn Mai Linh H Ni nh hng n hch ton doanh thu, xc nh kt qu kinh doanh. 1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cng ty 1.1.1. Qu trnh hnh thnh v pht trin Tn cng ty: C ng ty c phn mai linh-h ni Tn giao dch: mai linh-h ni joint stock company Tn vit tt: mai linh-ha ni jsc a ch tr s chnh: S 370 Trn Kht Chn, Phng Thanh Nhn, Qun Hai B Trng, Thnh ph H Ni in thoi: 8222555 Fax:942455 Email: mlhn@maillinhcorporation.com.vn Ngnh, ngh kinh doanh:-Vn ti hng ho bng Taxi;-Vn chuyn hnh khch ng b bng xe Taxi v xe Bus;-Vn chuyn hnh khch bng Taxi nc (xung my);-Sa cha, bo dng t, phng tin vn ti;-L hnh ni a;-i l v my bay trong nc v quc t;...
View Full Document

Page1 / 88

KT026 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u D kinh doanh trong...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online