KT026 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Dï kinh doanh trong lÜnh vùc nµo,lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp theo ®uæi.Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp nhÞp nhµng gi÷a c¸c kh©u tõ tæ chøc qu¶n lý ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô... Do vËy, tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu thô hîp lý, hiÖu qu¶ ®· vµ ®ang trë thµnh mét vÊn ®Ò bao trïm toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Còng nh bao doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ néi lu«n quan t©m tíi viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu lîi nhuËn lín nhÊt cho c«ng ty. Lµ mét c«ng ty th- ¬ng m¹i dÞch vô chuyªn kinh doanh c¸c dÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch th× kinh doanh t×m kiÕm doanh thu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng nhÊt. XuÊt ph¸t tõ c¸ch nh×n nh vËy kÕ to¸n doanh thu cÇn ph¶i ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ChÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn h¹ch to¸n Doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi”. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ngoµi lêi më ®Çuvµ kÕt luËn gåm 3 phÇn: PhÇn 1:. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi PhÇn 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ë C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n Phßng kÕ to¸n, c¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty vµ ThÇy gi¸o Tr¬ng Anh Dòng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . SV: §ç Quang Dòng KÕ to¸n 43B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: §ç Quang Dòng KÕ to¸n 43B Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung PhÇn 1 Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn mai linh hµ néi 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty Cæ phÇn Mai Linh Hµ Néi ¶nh hëng ®Õn h¹ch to¸n doanh thu, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Tªn c«ng ty: C «ng ty cæ phÇn mai linh-hµ néi Tªn giao dÞch: mai linh-hµ néi joint stock company Tªn viÕt t¾t: mai linh-ha néi jsc §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 370 TrÇn Kh¸t Ch©n, Phêng Thanh Nhµn, QuËn Hai Bµ Trng, Thµnh phè Hµ Néi §iÖn tho¹i: 8222555 Fax:942455 Email: [email protected] Ngµnh, nghÒ kinh doanh:-VËn t¶i hµng ho¸ b»ng Taxi;-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch ®êng bé b»ng xe Taxi vµ xe Bus;-VËn chuyÓn hµnh kh¸ch b»ng Taxi níc (xuång m¸y);-Söa ch÷a, b¶o dìng «t«, ph¬ng tiÖn vËn t¶i;-L÷ hµnh néi ®Þa;-§¹i lý vÐ m¸y bay trong níc vµ quèc tÕ;...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 88

KT026 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online