KT027 - Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu S¶n xuÊt...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu S¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lμ c¬ së tån t¹i cña x· héi loμi ngêi. Trong ®ã mçi mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh l¹i lμ mét tÕ bμo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, n¬i tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm, thùc hiÖn cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. X· héi cμng ph¸t triÓn th× cμng ®ßi hái sù ®a d¹ng vμ phong phó c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng cña c¸c lo¹i s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®AEt ra c©u hái lín cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lμ s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt cho ai? s¶n xuÊt nh thÕ nμo? V× thÕ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®AEc biÖt quan t©m ®Õn kh¸ch hμng, nhu cÇu vμ thÞ hiÕu cña kh¸ch hμng ®Ó s¶n xuÊt vμ cung øng nh÷ng s¶n phÈm phï hîp. Muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi c¸ch ®a s¶n phÈm tíi tay ngêi tiªu dïng, ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn vμ thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt cã nghÜa lμ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®iÒu ®ã lμ ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thμnh phÈm. H¹ch to¸n tiªu thô thμnh phÈm sÏ cho doanh nghiÖp cã c¸i nh×n taeng qu¸t vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cô thÓ th«ng qua c¸c chØ tiªu doanh thu vμ kÕt qu¶ lç, l·i. §ång thêi cßn cung cÊp nh÷ng th«ng tin quan träng gióp cho c¸c nhμ qu¶n lý ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, lùa chän c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó ®Çu t vμo doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vμ thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty cae phÇn tÊm lîp vμ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh, em ®· nhËn thøc ®- îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thμnh phÈm. ChÝnh v× vËy mμ em ®· chän ®Ò tμi: Hoμng DiÖu Ly - KÕ to¸n 43D 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp Tae chøc h¹ch to¸n thμnh phÈm, tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cae phÇn tÊm lîp vμ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em gåm hai phÇn chÝnh: PhÇn I : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty cae phÇn tÊm lîp vμ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh. PhÇn II : Hoμn thiÖn h¹ch to¸n tiªu thô thμnh phÈm vμ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thμnh phÈm t¹i C«ng ty cae phÇn tÊm lîp vμ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn Thanh Quý cïng c¸c c«, chó c¸n bé kÕ to¸n trong C«ng ty cae phÇn tÊm lîp vμ vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh ®· gióp em hoμn thμnh chuyªn ®Ò nμy....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 89

KT027 - Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu S¶n xuÊt...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online