KT028 - Li m u T sn xut n tiu dng l mt con ng gian trun mt...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã lμ mét con ®êng gian tru©n, mét bμi to¸n hãc bóa cho c¸c doanh nghiÖp. §Æc biÖt hiÖn nay, khi mμ níc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÊn ®Ò sèng cßn cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt g¾n liÒn víi viÖc tr¶ lêi c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra b¸n cho ai vμ b¸n nh thÕ nμo? Bëi vËy, bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng th× thÞ tr êng ®Ó b¸n s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín. §iÒu nμy chøng tá mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ tr êng. §i ®«i víi sù ®æi míi trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, sù ®æi míi vÒ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· t¹o cho kÕ to¸n mét bé mÆt míi, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña kÕ to¸n trong c¸c c«ng cô qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay viÖc tæ chøc qu¶n lý thμnh phÈm tiªu thô thμnh phÈm lμ kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o qu¶n lý c¸c lo¹i thμnh phÈm, hμng ho¸ vμ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kh¸c cña kh©u b¸n hμng, lμm c¬ së x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thμnh phÈm vμ tiªu thô thμnh phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tμi “ Tæ chøc kÕ to¸n thμnh 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
phÈm vμ tiªu thô thμnh phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ” ®Ó hoμn thμnh ®Ò tμi cña m×nh. phÇn I : lý do nghiªn cøu ®Ò tμi 1) Thμnh phÈm , tiªu thô thμnh phÈm vμ yªu cÇu qu¶n lý : a) Vai trß , vÞ trÝ cña thμnh phÈm : Theo ®Þnh nghÜa chung th× thμnh phÈm lμ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoÆc thuª ngoμi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vμ nhËp kho thμnh phÈm hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hμng. 2
Image of page 2
Tuy nhiªn, s¶n phÈm hμng ho¸ do doanh nghiÖp hoμn thμnh cung cÊp cho x· héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lμ thμnh phÈm mμ cßn lμ nöa thμnh phÈm, lao vô ®îc hoμn thμnh. Nöa thμnh phÈm lμ nh÷ng s¶n phÈm cha qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vμ tiªu thô mμ ®îc kiÓm tra kÜ thuËt vμ còng cã thÓ ®îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thμnh phÈm nμy còng cã ý nghÜa nh thμnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vμo khèi lîng thμnh phÈm mμ doanh nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸ tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng. Tuy nhiªn, ®Ó ®îc thÞ tr êng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern