KT028 - Lêi m ®Çu Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã lμ mét con ®êng gian tru©n, mét bμi to¸n hãc bóa cho c¸c doanh nghiÖp. §AEc biÖt hiÖn nay, khi mμ níc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÊn ®Ò sèng cßn cña mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt g¾n liÒn víi viÖc tr¶ lêi c©u hái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra b¸n cho ai vμ b¸n nh thÕ nμo? Bëi vËy, bªn c¹nh viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng th× thÞ tr êng ®Ó b¸n s¶n phÈm cã ý nghÜa v« cïng to lín. §iÒu nμy chøng tá mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu g¾n liÒn víi thÞ tr êng. §i ®«i víi sù ®aei míi trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, sù ®aei míi vÒ hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· t¹o cho kÕ to¸n mét bé mAEt míi, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña kÕ to¸n trong c¸c c«ng cô qu¶n lý. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hiÖn nay viÖc tae chøc qu¶n lý thμnh phÈm tiªu thô thμnh phÈm lμ kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o qu¶n lý c¸c lo¹i thμnh phÈm, hμng ho¸ vμ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kh¸c cña kh©u b¸n hμng, lμm c¬ së x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n thμnh phÈm vμ tiªu thô thμnh phÈm, em ®· lùa chän ®Ò tμi “ Tae chøc kÕ to¸n thμnh 1 phÈm vμ tiªu thô thμnh phÈm t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ” ®Ó hoμn thμnh ®Ò tμi cña m×nh. phÇn I : lý do nghiªn cøu ®Ò tμi 1) Thμnh phÈm , tiªu thô thμnh phÈm vμ yªu cÇu qu¶n lý : a) Vai trß , vÞ trÝ cña thμnh phÈm : Theo ®Þnh nghÜa chung th× thμnh phÈm lμ nh÷ng s¶n phÈm ®· kÕt thóc quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt do doanh nghiÖp thùc hiÖn hoAEc thuª ngoμi gia c«ng chÕ biÕn ®· ®îc kiÓm nghiÖm phï hîp víi tiªu chuÈn kÜ thuËt quy ®Þnh vμ nhËp kho thμnh phÈm hoAEc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hμng. 2 Tuy nhiªn, s¶n phÈm hμng ho¸ do doanh nghiÖp hoμn thμnh cung cÊp cho x· héi kh«ng chØ ®¬n thuÇn lμ thμnh phÈm mμ cßn lμ nöa thμnh phÈm, lao vô ®îc hoμn thμnh. Nöa thμnh phÈm lμ nh÷ng s¶n phÈm cha qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nhng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vμ tiªu thô mμ ®îc kiÓm tra kÜ thuËt vμ còng cã thÓ ®îc nhËp kho. Khi b¸n, nöa thμnh phÈm nμy còng cã ý nghÜa nh thμnh phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, c¨n cø vμo khèi lîng thμnh phÈm mμ doanh nghiÖp cung øng trong mét thêi kú, trong tõng c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, ®¸nh gi¸ tû träng cung øng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr êng. Tuy nhiªn, ®Ó ®îc thÞ tr êng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp ph¶i lu«n chó ý ®Õn viÖc t¨ng nhanh sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a...
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 103

KT028 - Lêi m ®Çu Tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®ã...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online