KT028 - Li m u T sn xut n tiu dng l mt con ng gian trun, mt...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li m u T sn xut n tiu dng l mt con ng gian trun, mt bi ton hc ba cho cc doanh nghip. AEc bit hin nay, khi m nc ta chuyn sang nn kinh t th tr ng c s cnh tranh gay gt vn sng cn ca mt doanh nghip sn xut vt cht gn lin vi vic tr li cu hi sn phm sn xut ra bn cho ai v bn nh th no? Bi vy, bn cnh vic sn xut sn phm a dng v chng loi m bo v cht lng th th tr ng bn sn phm c ngha v cng to ln. iu ny chng t mi hot ng ca doanh nghip u gn lin vi th tr ng. i i vi s aei mi trong c ch qun l kinh t, s aei mi v h thng k ton doanh nghip to cho k ton mt b mAEt mi, khng nh c v tr ca k ton trong cc cng c qun l. i vi cc doanh nghip sn xut hin nay vic tae chc qun l thnh phm tiu th thnh phm l khu quan trng ca qu trnh sn xut kinh doanh, m bo qun l cc loi thnh phm, hng ho v xc nh cc ch tiu khc ca khu bn hng, lm c s xc nh cc ch tiu nh gi hiu qu ca doanh nghip. Nhn thc c tm quan trng ca cng tc k ton thnh phm v tiu th thnh phm, em la chn ti Tae chc k ton thnh 1 phm v tiu th thnh phm ti Cng ty dch v nui trng thu sn TW hon thnh ti ca mnh. phn I : l do nghin cu ti 1) Thnh phm , tiu th thnh phm v yu cu qun l : a) Vai tr , v tr ca thnh phm : Theo nh ngha chung th thnh phm l nhng sn phm kt thc quy trnh cng ngh sn xut do doanh nghip thc hin hoAEc thu ngoi gia cng ch bin c kim nghim ph hp vi tiu chun k thut quy nh v nhp kho thnh phm hoAEc giao trc tip cho khch hng. 2 Tuy nhin, sn phm hng ho do doanh nghip hon thnh cung cp cho x hi khng ch n thun l thnh phm m cn l na thnh phm, lao v c hon thnh. Na thnh phm l nhng sn phm cha qua giai on ch bin cui cng ca quy trnh sn xut sn phm nhng do yu cu ca sn xut v tiu th m c kim tra k thut v cng c th c nhp kho. Khi bn, na thnh phm ny cng c ngha nh thnh phm. Trong doanh nghip sn xut, cn c vo khi lng thnh phm m doanh nghip cung ng trong mt thi k, trong tng c s nh gi quy m, nh gi t trng cung ng ca doanh nghip v sn phm trong nn kinh t quc dn, xc nh v tr ca doanh nghip trn th tr ng. Tuy nhin, c th tr ng chp nhn th doanh nghip phi lun ch n vic tng nhanh s lng sn phm sn xut ra, a...
View Full Document

Page1 / 103

KT028 - Li m u T sn xut n tiu dng l mt con ng gian trun, mt...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online