{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT029 - Lun vn tt nghip ng Vng Th L H Li m u Ti sn c nh(TSC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H- ¬ng Lêi më ®Çu Tài s n c đ nh (TSCĐ) là m t b ph n c b n t o nên c s v t ch t k ơ ơ thu t c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh (SXKD). Nó gi vai trò đ c bi t quan tr ng trong quá trình s n xu t t o ra s n ph m, góp ph n t o nên c s v t ch t, ơ trang thi t b kinh t . ế ế Đ i v i m t doanh nghi p thì TSCĐ th hi n năng l c, trình đ công ngh , c s v t ch t k thu t cũng nh th m nh c a doanh nghi p trong vi c phát ơ ư ế tri n s n xu t, nó là đi u ki n c n thi t đ ti t ki m s c lao đ ng c a doanh ế ế nghi p nói riêng và c a n n kinh t đ t n c nói chung. Đ ng trên góc đ k ế ướ ế toán thì vi c ph n ánh đ y đ , tính kh u hao và qu n lý ch t ch TSCĐ là m t ti n đ quan tr ng đ các doanh nghi p ti n hành SXKD có hi u qu , nó kh ng đ nh vai trò v trí c a doanh nghi p tr c n n kinh t nhi u thành ph n hi n nay. ướ ế Sau m t th i gian th c t p, n m b t tình hình th c t t i Công ty xe máy - ế ạ xe đ p Th ng Nh t, em xin trình bày luËn v¨n v i các n i dung sau. Ngoài “Lêi nãi ®Çu” và “KÕt luËn” néi dung cña luËn v¨n gåm 4 phÇn chÝnh: Ch¬ng I :Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n TSC§ Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt Ch¬ng III:Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m ®Ò xuÊt nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty Xe m¸y- xe ®¹p Thèng NhÊt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp V¬ng ThÞ LÖ H- ¬ng ch ¬ng I: lÝ luËn chung vÒ kÕ to¸n tμi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp I. nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ tμi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 1. Kh¸i niÖm vÒ tμi s¶n cè ®Þnh TSC§ lμ nh÷ng tμi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§. Theo QuyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§- BTC ngμy 12/12/2003 cña Bé Tμi ChÝnh, c¸c tμi s¶n ®îc ghi nhËn lμ TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn sau: - Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tμi s¶n ®ã. - Nguyªn gi¸ tμi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch tin cËy. - Cã thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m trë lªn. - Cã gi¸ trÞ 10.000.000 ®ång trë lªn. Trêng hîp mét hÖ thèng gåm nhiÒu bé phËn tμi s¶n riªng lÎ liªn kÕt víi nhau, trong ®ã mçi bé phËn cÊu thμnh cã thêi gian sö dông kh¸c nhau vμ nÕu thiÕu mét bé phËn nμo ®ã c¶ hÖ thèng vÉn thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}