KT030 - Li ni u Vic chuyn nn kinh t nc ta sang kinh t th...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu ViÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ níc ta sang kinh tÕ thÞ trêng lµ xu híng tÊt yÕu. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi c¸c quy luËt kh¾t khe chi phèi m¹nh mÏ ®Õn mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ x· héi, ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §øng tríc nh÷ng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý vµ hÖ thèng qu¶n lý cã sù thay ®æi phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm xo¸t ho¹t ®éng kinh doanh. H¹ch to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét kh©u cña h¹ch to¸n kÕ to¸n gi mét vai trß hÕt søc quan träng. Gi¸ thµnh lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông vËt t, lao ®éng, thiÕt bÞ, tr×nh ®é tæ chøc … lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng chØ ë chç tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ mµ cßn ph¶i tÝnh ®Õn viÖc cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan cña c«ng t¸c qu¶n lý. §Ó ph¸t huy tèt chøc n¨ng ®ã th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ®îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp, qua thêi gian häc tËp t¹i tr- êng §¹i häc Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh Hµ Néi vµ thùc tËp t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7, tõ ý nghÜa thùc tiÕn kÕ to¸n ë Chi nh¸nh, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÞnh §×nh Kh¶i cïng víi c¸c c¸n bé Ban Tµi chÝnh – KÕ to¸n cña Chi nh¸nh c«ng ty S«ng §µ 7 em ®· chän ®Ò tµi : Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i Chi nh¸nh C«ng ty S«ng §µ 7 “ ®Ó lµm luËn v¨n t«t nghiÖp cho m×nh. Th«ng qua lý luËn ®Ó t×m hiÓu thùc tiÔn, ®ång thêi tõ thùc tiÔn lµm s¸ng tá kiÕn thøc häc ë trêng. Tuy nhiªn do thêi gian vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ nªn b¹i luËn v¨n cña em kh«ng thÓ ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Em hi väng nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, b¹n bÌ ®Ó em cã thÓ n©ng cao sù hiÓu biÕt vµ hoµn thiÖn bµi luËn v¨n cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . Trong luËn v¨n nµy, ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn néi dung cã 3 phÇn chÝnh : Ch¬ng I. Lý luËn chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p . Ch¬ng II. Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

KT030 - Li ni u Vic chuyn nn kinh t nc ta sang kinh t th...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online