{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT031 - 1 L i ni u Trong thi k hin nay cng tc k ton lun c...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu. Trong thêi kú hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n lu«n ®îc chó träng ë tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp v× tÇm quan träng cña nã. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n lμ ghi chÐp vμ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. Ngoμi ra, kÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin cho nhiÒu ®èi tîng kh¸c ngoμi doanh nghiÖp. §èi víi c¸c nhμ qu¶n lý, c¸c th«ng tin nμy gióp cho hä cã nh÷ng c¬ së ®Ó ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp ®Ó ®Þnh híng ph¸t triÓn C«ng ty cßn ®èi víi c¸c nhμ ®Çu t, c¸c th«ng tin nμy lμ c¬ së ®Ó ®- a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t. H¹ch to¸n TSC§ cã ý nghÜa quan träng (®AEc biÖt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p) vμ lμ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Trong ®iÒu kiÖn ngμy cμng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng nh hiÖn nay, kÕ to¸n lμ c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó C«ng ty cã thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh tμi chÝnh cña m×nh, tõ ®ã cã ®Þnh híng ph¸t triÓn, ®Çu t vμ cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý tèt t¹o nªn søc m¹nh néi lùc cña C«ng ty. NhËn thøc ®îc vai trß cña c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vμ h¹ch to¸n TSC§ nãi riªng, cïng víi sù híng dÉn cña c« Lª Kim Ngäc, c« chó phßng kÕ to¸n C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. Em ®· lùa chän ®Ò tμi "Hoμn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû" cho b¸o c¸o chuyªn ®Ò cña m×nh. B¸o c¸o nμy gåm 3 phÇn: PhÇn 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû PhÇn 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn 3: Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vμ gi¶i ph¸p hoμn thiÖn h¹ch to¸n TSC§ t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû MAEc dï ®· cè g¾ng trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o nμy, tuy nhiªn kh«ng thÓ tr¸ch ®îc nhøng thiÕu sãt. Bëi vËy, em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn vμ híng dÉn cña c¸c thÇy c«, cña c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû ®Ó bμi viÕt ®îc hoμn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Ngμy 07 th¸ng 05 n¨m 2005 Sinh viªn §ç V¨n Toμn 2
Background image of page 2
PhÇn 1 : Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty C«ng Tr×nh §- êng Thuû. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû. C«ng ty C«ng Tr×nh §êng Thuû tiÒn th©n lμ C«ng ty C«ng Tr×nh §êng S«ng I ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 288 Q§TC ngμy 01-07-1972 thuéc Taeng C«ng ty X©y dùng §êng Thuû (Bé Giao Th«ng VËn T¶i). Tõ ngμy thμnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· qua 3 lÇn thay ®aei tªn. N¨m 1983, C«ng ty C«ng Tr×nh §êng S«ng I ®aei tªn thμnh XÝ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 82

KT031 - 1 L i ni u Trong thi k hin nay cng tc k ton lun c...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online