{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT032 - Chuyn thc tp M u Lao ng l hot ng quan trng nht ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp Më ®Çu Lao ®éng lμ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vμ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn x· héi . Lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng vμ hiÖu qu¶ cao lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng lμ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt. Chi phÝ vÒ lao ®éng lμ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thμnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lμ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thμnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vμ lμ ®iÒu kiÖn ®Ó c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) lμ mét phÇn s¶n phÈm x· héi ®îc Nhμ níc ph©n phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, c¨n cø vμo kÕt qu¶ lao ®éng mμ mçi ngêi cèng hiÕn cho x· héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn nã lμ phÇn thï lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng g¾n liÒn víi thêi gian vμ kÕt qu¶ lao ®éng mμ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp lμ phÇn thu nhËp chÝnh cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét sè doanh nghiÖp lμ ®îc quan t©m h¬n c¶. Trong néi dung lμm chñ cña ngêi lao ®éng vÒ mÆt kinh tÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n lμ lμm chñ trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi nh»m thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn l¬ng s¶n phÈm sÏ kÕt hîp ®îc nghÜa vô vμ quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së s¶n xuÊt, nhãm lao ®éng vμ ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm m×nh lμm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt vμ ®êi sèng ®Ó hoμn thμnh kÕ ho¹ch. Trong c¬ chÕ qu¶n lý míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm trong c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa quan träng cho c¸c doanh nghiÖp ®i vμo lμm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Tõ vai trß, ý nghÜa trªn cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng. Víi kiÕn thøc h¹n hÑp cña m×nh, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vμ tr×nh bμy chuyªn ®Ò: “ C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia cÇm - B¾c ninh ”.
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Ò t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia cÇm trùc thuéc XÝ nghiÖp N«ng s¶n -B¾c
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}