KT034 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Ti sn c nh(TSC l mt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi më ®Çu T µi s¶n cè ®Þnh (TSC§) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã lµ yÕu tè quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt thùc chÊt lµ qu¸ tr×nh sö dông c¸c t liÖu lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu cña con ngêi. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, TSC§ lµ nh©n tè ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao n¨ng suÊt cña ngêi lao ®éng. Bëi vËy TSC§ ®îc xem nh lµ thíc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua, vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông TSC§ ®Æc biÖt ®îc quan t©m. §èi víi mét doanh nghiÖp, ®iÒu quan träng kh«ng chØ lµ më réng quy m« TSC§ mµ cßn ph¶i biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶ nguån tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã. Do vËy mét doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra mét chÕ ®é qu¶n lý thÝch ®¸ng vµ toµn diÖn ®èi víi TSC§, ®¶m b¶o sö dông hîp lý c«ng suÊt TSC§ kÕt hîp víi viÖc thêng xuyªn ®æi míi TSC§. KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu n»m trong hÖ thèng qu¶n lý TSC§ cña mét doanh nghiÖp. KÕ to¸n TSC§ cung cÊp nh÷ng th«ng tin h÷u Ých vÒ t×nh h×nh TSC§ cña doanh nghiÖp trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau. Dùa trªn nh÷ng th«ng tin Êy, c¸c nhµ qu¶n lý sÏ cã ®îc nh÷ng ph©n tÝch chuÈn x¸c ®Ó ra nh÷ng quyÕt ®Þnh kinh tÕ. ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. §Ó chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n ®Õn ®îc víi doanh nghiÖp cÇn cã mét qu¸ tr×nh thÝch øng nhÊt ®Þnh. Nhµ níc sÏ dùa vµo t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é ë c¸c doanh nghiÖp, t×m ra nh÷ng víng m¾c ®Ó cã thÓ söa ®æi kÞp thêi. C«ng ty X©y dùng 472 – Tæng c«ng ty x©y dùng Trêng S¬n lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Bé Quèc Phßng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y l¾p. Tµi s¶n cè ®Þnh ®ãng mét vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c TSC§ ®îc sö dông t¹i c«ng ty hÇu hÕt lµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t vèn vµo c¸c lo¹i TSC§, ®Æc biÖt lµ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, ®ång thêi tõng bíc hoµn thiÖn qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n TSC§. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®îc, C«ng ty vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 94

KT034 - Chuyn thc tp tt nghip Li m u Ti sn c nh(TSC l mt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online