KT035 - Li ni u Hc i i vi hnh gio dc kt hp vi sn xut l phng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Hc i i vi hnh gio dc kt hp vi sn xut l phng chm gio dc v o to ca ng, ca nh tr ng ca ch ngha x hi chng ta. T nhng yu cu c bn , sau khi c hc xong phn l thuyt v chuyn ngnh k ton, lnh o nh tr ng cho sinh vin thm nhp vo thc t, nhm cng c vn dng nhng l thuyt v chuyn ngnh k ton hc a vo sn xut, va nng cao nng lc tay ngh chuyn mn, va lm ch c cng vic sau ny sau khi tt nghip ra tr ng v cng tc ti c quan x nghip c th nm bt, ho nhp v m ang cc nhim v c phn cng. Cng vi s pht trin khng ngng ca ngnh giao thng vn ti c nc, nhm p ng nhu cu i li ca nhn dn trong nn kinh t th tr ng to iu kin thun li cho cc thnh phn kinh t tham gia hot ng kinh doanh vn ti hnh khch bng t pht trin, vic thc hin nhim v sn xut kinh doanh cng vi cc ch tiu kinh t c nhiu thun li, cho nn c th ni rng cng tc kim sot hch ton k ton. AEc bit k ton vn bng tin ca cng ty ng mt phn vai tr quan trng bi do AEc th, chc Chuyn tt nghip nng nhim v trong nn sn xut kinh t v m. Trn c s cng vi s hng dn ca c gio Hong Th Hng L v C Nguyn Kim Hnh em chn ti k ton nghip v vn bng tin v cc khon phi thanh ton ti cng ty Qun l bn xe H Ty nhm bae sung kin thc hc trn lp i vo thc t v cho bo co tt nghip ca mnh. Ni dung chuyn ny ngoi li m u v kt lun chuyn gm 4 chng chnh: Chng I: C s l lun chung k ton vn bng tin v cc khoan phI thanh ton tai cng ty quan l bn xe H Ty. Chng II: Thc trng cng tc k ton vn bng tin v cc khon phI thanh ton tai cng ty qun l bn xe H Ty. Chng III: nh gi khi qut cng tc k ton ti cng ty qun l bn xe H Ty. Chng IV:Mt s kin ngh, xut nhm hon thin cng tc k ton ti cng ty qun l bn xe H Ty. Vi thi gian thc tp c hn v s liu thc t cha nhiu, AEc bit l kinh nghim phn tch ca em cha c su sc. V vy trong bo co thc t trong bo thc t khng th trnh khi nhng sai lm thiu st, knh mong thy c 2 Chuyn tt nghip gio v nh tr ng gp sa cha em hon thnh mt cch tt p hn....
View Full Document

Page1 / 93

KT035 - Li ni u Hc i i vi hnh gio dc kt hp vi sn xut l phng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online