KT035 - Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hμnh”...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hμnh” gi¸o dôc kÕt hîp víi s¶n xuÊt ®ã lμ ph¬ng ch©m gi¸o dôc vμ ®μo t¹o cña §¶ng, cña nhμ tr êng cña chñ nghÜa x· héi chóng ta. Tõ nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®ã, sau khi ®îc häc xong phÇn lÝ thuyÕt vÒ chuyªn ®Ò ngμnh kÕ to¸n, l·nh ®¹o nhμ tr êng ®· cho sinh viªn th©m nhËp vμo thùc tÕ, nh»m cñng cè vËn dông nh÷ng lÝ thuyÕt vÒ chuyªn ngμnh kÕ to¸n ®· häc ®a vμo s¶n xuÊt, võa n©ng cao n¨ng lùc tay nghÒ chuyªn m«n, võa lμm chñ ®îc c«ng viÖc sau nμy sau khi tèt nghiÖp ra tr êng vÒ c«ng t¸c t¹i c¬ quan xÝ nghiÖp ®Ó cã thÓ n¾m b¾t, hoμ nhËp vμ ®¶m ®ang c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngμnh giao th«ng vËn t¶i c¶ níc, nh»m ®¸p øng nhu cμu ®i l¹i cña nh©n d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i hμnh kh¸ch b»ng « t« ph¸t triÓn, viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cïng víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ cã nhiÒu thuËn lîi, cho nªn cã thÓ nãi r»ng c«ng t¸c kiÓm so¸t h¹ch to¸n kÕ to¸n. §AEc biÖt kÕ toμn “vèn b»ng tiÒn” cña c«ng ty ®ãng mét phÇn vai trß quan träng bëi do ®AEc thï, chøc Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp n¨ng nhiÖm vô trong nÒn s¶n xuÊt kinh tÕ vÜ m«. Trªn c¬ së ®ã cïng víi sù híng dÉn cña c« gi¸o Hoμng ThÞ Hång Lª vμ C« NguyÔn Kim H¹nh em ®· chän ®Ò tμi “kÕ to¸n nghiÖp vô vèn b»ng tiÒn vμ c¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n” t¹i c«ng ty Qu¶n lÝ bÕn xe Hμ T©y nh»m bae sung kiÕn thøc häc trªn líp ®i vμo thùc tÕ vμ cho b¸o c¸o tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung chuyªn ®Ò nμy ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 4 ch¬ng chÝnh: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn chung kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vμ c¸c khoan ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty quan lý bÕn xe Hμ T©y. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vμ c¸c kho¶n ph¶I thanh to¸n tai c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hμ T©y. Ch¬ng III: §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hμ T©y. Ch¬ng IV:Mét sè kiÕn nghÞ,®Ò xuÊt nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty qu¶n lý bÕn xe Hμ T©y. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n vμ sè liÖu thùc tÕ cha nhiÒu, ®AEc biÖt lμ kinh nghiÖm ph©n tÝch cña em cha ®îc s©u s¾c. V× vËy trong b¸o c¸o thùc tÕ trong b¸o thùc tÕ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gi¸o vμ nhμ tr êng gãp ý söa ch÷a ®Ó em hoμn thμnh mét c¸ch tèt ®Ñp h¬n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

KT035 - Lêi nãi ®Çu “Häc ®i ®«i víi hμnh”...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online