KT036 - Bo co thc tp tt nghip Li ni u Xu th chung ca th gii...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bo co thc tp tt nghip Li ni u Xu th chung ca th gii trong giai on hin nay l khu vc ho cc nn kinh t. Lin minh Chu u (EU) l mt in hnh v xu th nay, cc nc Chu u xy dng cho mnh mt th tr ng chung vi mt ng tin thng nht. Nhn thy tnh ng n ca xu th ny, Vit Nam tch cc tham gia vo hip hi cc nc ng Nam (ASEAN) t 10 nm nay v sp ti s l khu vc mu ch t do ASEAN (AFTA) vi mu hnh l EU kt hp nhng iu kin v AEc tr ng ca khu vc ng Nam. Nh vy, mt i hi mang tnh bt buc l tt c cc doanh nghip phi cng khai ho tnh hnh ti chnh ca doanh nghip mnh cho cc bn quan tm tn dng mi ngun lc kinh t c th mang li trong qu trnh hi nhp. Kim ton hnh thnh v pht trin Vit Nam trong nhng nm gn y p ng i hi khch quan . Do mi hnh thnh li phi p ng mt l ng rt ln khch hng vi nhng iu kin khc nhau nn kim ton Vit Nam phi khng ngng hc hi v hon thin mnh. Ra i trong iu kin , Cng ty cae phn kim ton v nh gi Vit Nam (VAE) c thnh lp bi nhng ngi c kinh nghim trong lnh vc kim ton v c tm nhn sng sut, c hng i ng n nhm nhm p ng nhng iu kin thc t. Tuy mi c thnh lp (2001) nh- ng cng ty c nhng du n tch cc trong lng khch hng. Vi nhng vic lm c kt hp vi ng li pht trin ng n ca 1 Bo co thc tp tt nghip ban lnh o cng ty, VAE nht nh s to dng c th ng hiu ca mnh trong th tr ng kim ton Vit Nam. c thc tp ti cng ty kt hp vi s hng dn tn tnh ca thy gio inh Th Hng v cc anh ch trong phng nghip v 3, em hy vng mnh s hiu thm v nghnh ngh mnh la chn v tip thu nhng kin thc thc t bae ch. Nh nhng kin thc c nh tr ng trang b v kinh nghim thc t thu nhn c trong thi gian u thc tp ti cng ty, em phn no hiu c v tm quan trng ca kim ton khon mc thu trong kim ton bo co ti chnh ti cc oanh nghip. Do , em chn ti Hon thin kim ton thu trong kim ton bo co ti chnh ti Cng ty kim ton v nh gi Vit Nam lm ti thc tp tt nghip ca mnh. y mt l khon mc quan trng trong hu ht cc bo co ti chnh nn trong qu trnh kim ton s AEc bit ch . MAEc d y l mt ti kh nh ng vi nae lc ca bn thn cng vi s ch bo tn tnh ca thy gio v cc bc, cc anh ch trong cng ty kim ton v nh gi Vit Nam, em hy vng...
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 121

KT036 - Bo co thc tp tt nghip Li ni u Xu th chung ca th gii...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online