{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KT036 - Bo co thc tp tt nghip Li ni u Xu th chung ca th gii...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Xu thÕ chung cña thÕ giíi trong giai ®o¹n hiÖn nay lμ khu vùc ho¸ c¸c nÒn kinh tÕ. Liªn minh Ch©u ¢u (EU) lμ mét ®iÓn h×nh vÒ xu thÕ nay, c¸c níc Ch©u ¢u ®· x©y dùng cho m×nh mét thÞ tr êng chung víi mét ®ång tiÒn thèng nhÊt. NhËn thÊy tÝnh ®óng ®¾n cña xu thÕ nμy, ViÖt Nam ®· tÝch cùc tham gia vμo hiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN) tõ 10 n¨m nay vμ s¾p tíi sÏ lμ khu vùc mËu ®Þch tù do ASEAN (AFTA) víi mÉu h×nh lμ EU kÕt hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ ®Æc trng cña khu vùc §«ng Nam. Nh vËy, mét ®ßi hái mang tÝnh b¾t buéc lμ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c«ng khai ho¸ t×nh h×nh tμi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh cho c¸c bªn quan t©m ®Ó tËn dông mäi nguån lùc kinh tÕ cã thÓ mang l¹i trong qu¸ tr×nh héi nhËp. KiÓm to¸n ®· h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó ®¸p øng ®ßi hái kh¸ch quan ®ã. Do míi h×nh thμnh l¹i ph¶i ®¸p øng mét lîng rÊt lín kh¸ch hμng víi nh÷ng ®iÖu kiÖn kh¸c nhau nªn kiÓm to¸n ViÖt Nam ph¶i kh«ng ngõng häc hái vμ hoμn thiÖn m×nh. Ra ®êi trong ®iÖu kiÖn ®ã, C«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n vμ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam (VAE) ®îc thμnh lËp bëi nh÷ng ngêi cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kiÓm to¸n vμ cã tÇm nh×n s¸ng suèt, ®· cã híng ®i ®óng ®¾n nh»m nh»m ®¸p øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ. Tuy míi ®îc thμnh lËp (2001) nh- ng c«ng ty ®· cã nh÷ng dÊu Ên tÝch cùc trong lßng kh¸ch hμng. Víi nh÷ng viÖc ®· lμm ®îc kÕt hîp víi ®êng lèi ph¸t triÓn ®óng ®¾n cña 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ban l·nh ®¹o c«ng ty, VAE nhÊt ®Þnh sÏ t¹o dùng ®îc th¬ng hiÖu cña m×nh trong thÞ tr êng kiÓm to¸n ViÖt Nam. §îc thùc tËp t¹i c«ng ty kÕt hîp víi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o §inh ThÕ Hïng vμ c¸c anh chÞ trong phßng nghiÖp vô 3, em hy väng m×nh sÏ hiÓu thªm vÒ nghμnh nghÒ m×nh ®· lùa chän vμ tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ bæ Ých. Nhê nh÷ng kiÕn thøc ®îc nhμ tr êng trang bÞ vμ kinh nghiÖm thùc tÕ thu nhËn ®îc trong thêi gian ®Çu thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· phÇn nμo hiÓu ®îc vÒ tÇm quan träng cña kiÓm to¸n kho¶n môc thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tμi chÝnh t¹i c¸c ®oanh nghiÖp. Do ®ã, em ®· chän ®Ò tμi “ Hoμn thiÖn kiÓm to¸n thuÕ trong kiÓm to¸n b¸o c¸o tμi chÝnh t¹i C«ng ty kiÓm to¸n vμ ®Þnh gi¸ ViÖt Nam ” lμm ®Ò t¹i thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. §©y mét lμ kho¶n môc quan träng trong hÇu hÕt c¸c b¸o c¸o tμi chÝnh nªn trong qu¸ tr×nh kiÓm to¸n sÏ ®Æc biÖt chó ý. MÆc dï ®©y lμ mét ®Ò tμi khã nhng víi næ lùc cña b¶n th©n céng víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o vμ c¸c b¸c, c¸c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 121

KT036 - Bo co thc tp tt nghip Li ni u Xu th chung ca th gii...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online