KT037 - G iI thch k hiu vit tt CPSX CPNVLTT CPNCTT CPSXC...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gi¶I thÝch ký hiÖu viÕt t¾t CPSX : Chi phÝ s¶n xuÊt CPNVLTT : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CPNCTT : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp CPSXC : Chi phÝ s¶n xuÊt chung CNTTSX : C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt BHXH : B¶o hiÓm x· héi BHYT : B¶o hiÓm y tÕ KPC§ : Kinh phÝ c«ng ®oμn SP : S¶n phÈm SPDD : S¶n phÈm dë dang KKTX : Kª khai thêng xuyªn KK§K : KiÓm kª ®Þnh kú NVLC : Nguyªn vËt liÖu chÝnh CPNVPX : Chi phÝ nh©n viªn ph©n x- ëng TK : Tμi kho¶n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
LêI NãI ®Çu Sù ph¸t triÓn ngμy cμng m¹nh mÏ cña mét nÒn kinh tÕ më nh ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· ®a c¸c doanh nghiÖp vμo mét thêi ®¹i míi - thêi ®¹i cña c¬ héi nhng còng ®Çy c¹nh tranh vμ th¸ch thøc. C¬ chÕ thÞ tr êng ®· vμ ®ang lμ mét thay ®aei lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §AEc biÖt, hiÖn nay, ®øng tr íc ngìng cöa WTO, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn tù hoμn thiÖn vμ n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh vÒ mäi mAEt ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn trong m«i tr - êng míi ®Çy tiÒm n¨ng mμ tae chøc nμy mang l¹i. §Çy tiÒm n¨ng bëi khi gia nhËp WTO nghÜa lμ chóng ta sÏ héi nhËp hoμn toμn vμo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. ThÞ tr êng thÕ giíi sÏ më cöa cho chóng ta tiÕn bíc vμo. Nhng trong s©n ch¬i nμy chóng ta còng sÏ gAEp rÊt nhiÒu khã kh¨n vμ mét trong nh÷ng khã kh¨n lín mμ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i ®èi mAEt sau khi gia nhËp WTO lμ viÖc xo¸ bá hμng rμo thuÕ quan, mËu dÞch. §iÒu ®ã cã nghÜa lμ hμng ngo¹i nhËp sÏ trμn lan trªn thÞ tr êng ViÖt Nam víi nh÷ng c«ng ty ®a quèc gia, nh÷ng tËp ®oμn víi tiÒm lùc tμi chÝnh khaeng lå s½n sμng h¹ gi¸ b¸n thÊp h¬n CPSX trong vßng 3- 5 n¨m ®Ó ®¸nh gôc hμng ho¸ trong níc. §iÒu nμy ®· ®îc kiÓm chøng t¹i nh÷ng níc ®· gia nhËp WTO tr íc ®ã, vμ gÇn ®©y lμ Trung Quèc - níc l¸ng giÒng 2
Background image of page 2
cña chóng ta. C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm vèn ®· ®ãng vai trß rÊt quan träng trong toμn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp nay cμng ®ßi hái ®îc hoμn thiÖn ®Ó trë thμnh mét c«ng cô ®Ó c¸c doanh nghiÖp sö dông trong cuéc chiÕn kh«ng khoan nhîng ®ã. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm trong s¶n xuÊt hiÖn nay, ®îc sù ®ång ý cña thÇy c« gi¸o trong khoa QTKD tr êng §¹i häc C«ng §oμn vμ ban l·nh ®¹o C«ng ty cae phÇn que hμn ®iÖn ViÖt §øc, em chän ®Ò tμi: " Hoμn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cae phÇn que hμn ®iÖn ViÖt §øc " lμm néi dung nghiªn cøu vμ viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lμm 3 phÇn chÝnh: Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña h¹ch to¸n CPSX vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 138

KT037 - G iI thch k hiu vit tt CPSX CPNVLTT CPNCTT CPSXC...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online