KT038 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi m ®Çu HiÖn nay...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang dÇn ph¸t triÓn theo xu h- íng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vμ thÕ giíi, t×nh tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngμy cμng ®a d¹ng vμ phong phó s«i ®éng ®ßi hái luËt ph¸p vμ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ cña nhμ níc ph¶i ®aei míi, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. KÕ to¸n lμ mét trong c¸c c«ng viÖc qu¶n lý kinh tÕ quan träng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ngμy cμng hoμn thiÖn. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n th× kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ ®èi tîng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh nhau mét c¸ch khèc liÖt v× môc ®Ých cuèi cïng lμ l¬Þ nhuËn. Do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng phÊn ®Êu sao cho s¶n xuÊt ®ñ sè lîng, ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm h¹ gi¸ thμnh. §Ó cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn cao cÇn ph¶i cã nhiÒu nh©n tè, song nh©n tè quan träng nhÊt vÉn lμ gi¸ thμnh s¶n phÈm, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hμnh th× gi¸ thμnh s¶n phÈm bao gåm 3 kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu lμ chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung. V× vËy nÕu gi¶m ®îc NVL trùc tiÕp th× sÏ h¹ gi¸ thμnh. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tr íc t×nh h×nh ®ã em chän chuyªn ®Ò thùc tËp lμ "Chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm". §Ó cã thÓ lμm tèt c«ng viÖc nμy em nhËn thÊy C«ng ty TNHH Qu¶ng c¸o vμ th ¬ng m¹i P & G lμ mét ®¬n vÞ ®ang ®îc tÝn nhiÖm trong giíi kinh doanh hay thùc tÕ lμ nh÷ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt lîng ®ang dÇn ®îc hoμn thiÖn tr íc thêi h¹n. Ngêi thùc hiÖn Lª ThÞ Hμ 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu HiÖn nay nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn ®aei tõ c¬ chÕ tËp quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù ®iÒu tiÕt vi m« cña Nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa tõ ®ã dÉn ®Õn hμng lo¹t c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong mäi lÜnh vùc ®AEc biÖt lμ trong lÜnh vùc kinh tÕ. Lμ mét sinh viªn thuéc ngμnh kinh doanh ë c¬ së s¶n xuÊt cña tr êng Trung häc b¸n c«ng kü thuËt - kinh tÕ b¾c Th¨ng Long. Sau khi häc xong lý thuyÕt chóng em ®îc nhμ tr êng tae chøc ®i thùc tËp t¹i doanh nghiÖp. Qua lÇn ®i thùc tÕ nμy em ®· phÇn nμo hiÓu ®îc mét doanh nghiÖp hay bÊt kú mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh nμo trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i cã mét bé m¸y qu¶n lý hμnh chÝnh mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm hîp lý ®AEc biÖt lμ cã mét bé m¸y kÕ to¸n tiÒn l¬ng hoμn chØnh....
View Full Document

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 103

KT038 - Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi m ®Çu HiÖn nay...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online