KT039 - L i m u Mt vi thp nin gn y nn kinh t n c ta c tc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Mét vμi thËp niªn gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã tèc ®é t¨ng tr - ëng nhanh chãng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, bªn c¹nh ®ã chóng ta còng thu ®îc nguån vèn ®Çu t lín níc ngoμi. Do ®ã vèn ®Çu t cho ngμnh x©y dùng c¬ b¶n còng t¨ng nhanh. X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lμ ngμnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o c¬ së vμ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho nÒn kinh tÕ Quèc d©n. Hμng n¨m ngμnh XDCB thu hót gÇn 30% taeng sè vèn §Çu t cña c¶ níc. víi nguån vèn ®Çu t lín nh vËy cïng víi ®AEc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngμnh lμ thêi gian th× c«ng kÐo dμi vμ thêng trªn quy m« lín ®· ®AEt ra vÊn ®Ò lín ph¶i gi¶i quyÕt lμ: "Lμm sao ph¶i qu¶n lý vèn tèt, cã hiÖu qu¶ kh¾c phôc t×nh tr¹ng thÊt tho¸t vμ l·ng phÝ trong s¶n xuÊt thi c«ng, gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thμnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ ®ã lμ kÕ to¸n víi phÇn hμnh c¬ b¶n lμ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n kÕ to¸n cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, nã cung cÊp c¸c th«ng tin tμi chÝnh cho ngêi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p nãi riªng, gióp cho l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý vμ ®ång thêi kiÓm tra sù ®óng ®¾n cña c¸c quyÕt ®Þnh ®ã sao cho doanh nghiÖp lμm ¨n cã l·i vμ ®øng v÷ng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ tr êng. Nh÷ng viÖc ®ã chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc trªn c¬ së h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm gióp Ých rÊt nhiÒu cho h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña doanh nghiÖp. Sö dông hîp lý th«ng tin nμy sÏ t¹o ®ßn bÈy kinh tÕ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p th«ng tin nμy lμ c¬ së kiÓm so¸t vèn ®Çu t XDCB. H¬n n÷a víi Nhμ níc th× th«ng tin nμy lμm c¬ së thu thu. V× vËy viÖc tae chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vμ tÝnh gi¸ thμnh s¶n phÈm lμ c«ng viÖc quan trong gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña yÕu tè (tõng ®ång) chi phÝ ph¶i bá ra, tõ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
®ã cã ®îc c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong viÖc tae chøc vμ ®iÒu hμnh s¶n xuÊt. VÒ thùc tËp t¹i c«ng ty c¬ giíi vμ x©y l¾p 13 - Taeng c«ng ty x©y dùng vμ ph¸t triÓn h¹ tÇng - LICOGI, trong giai ®o¹n ®¬n vÞ ®ang tiÕn hμnh c¸c biÖn ph¸p tae chøc vμ qu¶n lý trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/16/2011 for the course ACCT 121 taught by Professor Smith during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 91

KT039 - L i m u Mt vi thp nin gn y nn kinh t n c ta c tc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online