2005_MarkingScheme

2005_MarkingScheme - mania w 2.... 335 5.5.1.3 Pr?...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mania w 2.... 335 5.5.1.3 Pr? agimfifi F can 333:. .5113 we: 1 mania: E En 5.55 mania... gar. f r3 .1 “Haggis—scam? ._.:nE=¢HE unwEEEEH. __u+ an... F manna—Em tasking...“ w H+Wu+u4uuu~ +~fiw+f ‘ £3..." n E:— .m. manna—visa. F... 3.5 Eu EEE an 3. n E:— w. E. mac... Em EEG Eu $.55 3. H wan £5”: =5 58min: W 51E. 3 Esq—Eu u n M. E Gasman #3323255” in: a a..a-§n:.uw_nm5_fi_n .— Ema: . m3 3. Banyaqu BEER. 2E EH a. can? um Em BEER. Eu 3sz E35 532. 83:3 339.22; 3.. H fi‘ I M 3 £53 a w E... 525:2 aflaaflm man. w. .w E H.“ :3 man 3323.”. _.= :3wa Enfifieagfi HHS: in: gun. 53m :3 RE: am 3. 2:35.» am Earn. Ea macaw 5&3 Hum . min 935 mamas“ Danna 3 H “mm: Enfi: magnum. fl BEL—Ev Manuung W mln a" ram u. HE =_ H II ?+ w‘. $.71. d . .1.an nu; . E mafia“ is. 53." EB. nEHI:+wE?+Mu+nEmH+:__ Erna n. w m3. n ma Sum—“Ea. mflnn HIE; ml; . EH n3 mat—5“... Euuh. _ magmam .mh FEE» .1. at . LE. at . manna 363: ml.“ HE E. a . fl... 351E A. .55 mfiifium..num “Ewan. #23... “rain :5 Enigma: E. 30mm.me E n3 3. mm “Fauna” man: ".mmm“ HEW GEE :ummm EHuanquququu annummummm —q¢—m.w.fla H” mm wuan .F... 5.22.. ESE“ Hum“ Eu: 3: .25 Ed E33“? 5n... .3. 53: n _ £55: an .3 2: Human 3.5: mi unnam— Hmnoa? EE— nfi nflumw E mun: fl. _ :5 95.1% “353% Hana naughqu En 33.“ 333! . E :5 HEP _ E E" away. U _ fin”. En Egan. E as Hump 3.. 5m Faun—an3 Ham". 3 5.533”. magma m a-” - m. L man m magnadnfi. méuamnEun wan—hgnw . Emu—EHW Ea u EEHM. £53 :. 25 m. E Sauwamafl, $25 a. A Ea w Eunnmfif H3 33 u n. EAR." : .n n1 . E 3.5 wnmlmd. E munqu Haifa“. 3333.”... n. 3 Chan“? was”: HCh WED Sana—um..me 2.5m aw him. _ E. Ewan» mum Em F..th E. m . Eu .13 m ma w BEE—r. unafimcnw ESE: “SE 3.3%. D. 5...:th m. Ea. Euum rum 5 can—E 523:..an m: :2. Egan" _ can.“ GEE? Mann. m KER flaw—“Hip? HE m 35.5 5% Eufiflfifi. H E? 53% Hanna—u. 153E L 352 3 “an...” :9. 35%. 3:54 E5... fizmumam mun. Ugh—m. E 2.3 Ba aamazq gum... £33. u 3.33 an Dawn ER “.3 33m: 5 3E. finam. ME Egan Ea mun: 3.5" m2: 333 3:?an magma“ u 3:: Eu 3.: human WEE Em A gin“ nan—nu 3.. 3E. Enzm. E :25. M one: 332 a ma: .Enm nan—an. 3. £3. Esau En “Hawaiian. mu; :5 uawmgmq Eu" 3.: 5:5 Ea may. 35: cgfignm. an. Eu; :6 uEEEdQ 2E“ wménw :3: a n25. 3......” mafia—.5“ gamma 5. Ea. Hana Ed gamma Mann EB .35 man mi HE? Eafiafiflfl Eng. fl. 5min“ “Eu-$2 nu m1. mmnHEZ m E: 3:13 bag“. as. “can €5.35 E a: REE. mus. gamma: 2. .12. 3 55E. .2an :5 main 5 :3 ES” mafia Ear Mk+n H+M n Hi my manafifiafi. u. Human :5 u. man u: thm HE in HE.” In» +3.1“ __ #:an Fm. Q. E...”— P rnprnnné Humbug man HIRE, Euunflmenq. :memfiirmn D 23 mm wucmnnugfigurifianugan wfiuumflu . “E 3......— Ew EEnm E“. n HE E . fl Suing E 3:; :5 3:32“ 2.. En Haggai EEEEa nah inn. amfiuafia "a D . HM _E1E_ 3” mafia n._ 25 n,“ 2. En EH5 5535 m3 EEan 5.... mafia—USE?” E D _ BE HERE.“ En Emanume Bi :6 manna 3. “Hanna: 3] .3 man. n.” . mm Ewing. EH mind—unmanaaiamnmaw 3 2:. n.” . n... 553 magma... mu: a“ min m. .._. Hummfinrmq “3......” 5a “a... 5.5.3:. mam... n... m .53. 2......3 E. E... “5.3.5: 3... nu... .h. .. an 5... Earn. swig—m twang. flan. ...m 3.3. 3......5. .5“ EH: 5...... E... .3. flammcfin .5 5...... 315...: .2. :5 E... iguana E. a... minus. 3.3.3.5."... ....._n 3.3.3.... Emmnmfin. =5. 1...”. E... an 22.1.2. 3. IE. Hanan . Ernam a mi. h man Emma..." nasanzfi. E. mxuflfl FEW... Em..=fl:m=un..¢:n.... a. 5...... .3 .n .m RE... .3... En an...“ E... 9.... .5232 a... :fi .32.“... 3.... a... E." WEE. a... ....n manna 5:23... Giana... .5 an. Ed 1...“... E.”— Pm flamingflma... 3...... .mm .._.u__..nu a... a m...”— ...... Sign.“ E . mfiimnnz. mafia. Ema... mum En fiwuflfl. a... a... 2.3m... n... =5 mag... a. “no.” a..an mfimq 2...“ End. mama...“ rm... rum... :5... 0......" “5.... Egg 35...... E . animus... mafia. ESE...” .w... can.“ Em 5.5“ n... .u E... .n. 3.5.2.... .3 a... 33...... E . “EBB... I 9...... E . a. . J... _ _ E E... ...I.. .H.+Wu_m Harman me... SHEEu E... ....._ :5 EB. page... uwman. Ham—Em... £35.. :5. En... firm—T... E... can: can... man .1 3.5..“ A... main... :5 3...... mine... a... “an. 3...:an 5.5... in .933. 3......3 .5“ 3...: 5.... a... u 5...... .Sm new. H25...“ . nasaaflmm an... Eu :3 .p Elma”. u .. Ema:— uanm . wlvfl a. 33.... Mean lbw-1.. mu mum. m... m. .5... 3.5.3.333: 9...... .23.... u 332...: E... a .52.»... Eu 5...... 353%.. aha...“ 3 Em ........__... 5.3. H...“ En nmnmmznm 3.9» 3...... 5.5%.. u.............. E 5.. 5...... “.3 E: .3 33E... 3. ...|._.: .22.-.. E. |Mha....w..+m-. u 5......“ .._.. .m E... an.._.................... 915...... Hanan... m. :5 E... a? mm... .= Eufiunmm a... 3...“. _. AN 3 .m =5 25...... a... an... 23.3.”. “.33 a...“ “E... a... 9.. E»: E... ... .m u 3......" Same... 55...... .15.... Em. m. :5 an: n26 Ea... .h. .u .. .. Eel n E... .5... .2 u E . A... a... .3 EH cuu+m....l...fi. . an... m . an. m3...” 5... .... n .. 2.... 5.5.... «REE... ..._.. .33.... E. .. A... 33...... .3 E1... 22.3“ .3. Em 2.2.? 33...... flak... 3 En saw. “.2... ...._.= .2. many"..— .F... 3... .353... E. m 3%.... am... 1.8.. :5 “a... 3...... Eu... do “.6... swam... m3??? “.2... Hair T. 23...“... a... . a...” _ a"... E 1...... n... Dana..." 5n 353...... n... .2. .5... H. a..th En ha... :52... _ ._ 3.31 a...” «3.... am En Eu... . .1 BER. _ Macuimur— an ml... _ E. E u n5... m5 .333. 2. Q; 33qu m 355 5.3: «3 End. .5. :2: an an Egan—Hm E. u 355 Ema—imam 5.5. m 33: E. m.” Ea Ea Ea: E . 3:1 En 333:5 5E 55.... En 35.? En: m nu; nanmnm =5 Ham—Fm. Emma: HE. uni”.— E m nmnmm: 3.23.. E HEHFU E 12.5 Emammfi am :3 E35 ammo: Egan? En .532 a. 3:3 won Ewan?“ a n2. E... u 33:: 525:5: 5.? m 33: 31 mm.“ EH3 “En. m m5..qu anifimua am. m EEm. 3 3:: En Euamwzi. EH 5... nan.an 5.3qu an aEnEflw a 3.. Wm." _Emn Hu :3»? :3, Ham :5 13333.93?“ E: En min—Em En. :Eum Emma: man 333 w 5.... ma 3. $.23 rum ".2: HEEE £5 a Hum" um :numm. in ES 2% EDI.qu E”: SE.“ Em «EEG m E; 331% an EEE “Emu: m2. EEE m: u 953: 3.2: in 3% mafia 5...: E" BEEF...” in: m. .32“ um :25. a...” 5—53 Ed 5&5. 5“ 33 331:.“ an 9:5 “5.5: m3 .531 m: a 3:35 .55. mi Em 13355.... .5. Hana Emu m a?me 5.5 En: a.» 335:3 in: 3 Eng mm :5“. H n...” ginning...“ m3 wnfifinsua m 2:.“ 9:32pm En muzam BEE: an: “.53. E m 21%: “.55.. man 5.... carpi—E. EH Sea =5: N 3.9.":— EE nmnr 5w 355:3 in: 3 FE... Hm 53m. in an..me uauuu}m-3 fl. film :_ mama. Esa— umw. mama WEE yuan fl “is 5:. 3 ma E :5 EH “Eng: 3 is m #1: E E“ BEE. .9“ an.“ noun—E we E3 3 ma 3 En HF “HE: Egan: 3—5,...“ M. ESE Enigma: is” u BE: 3. 3G BEE.“ 3:. m WEE—ma gnaw—“.3 E. N 333m. Hr...“ 35.5% "man “3.5 E... “#33:... :EE m2. EEG L . m mun. .n man 9.“ Hangman” EH man” 3 an F: firm: Siam an?“ a . m mun n. Hmmfinméi wanna are: 5.... flag mfinaum fifl: 58 um Enema E En a... £25m Eng. 5.3.5.5 95 En Hun manna; “.3 EE 3 m"... E._. En Fa: 56.3 En inning.“ EmmmmEn. H. FnEEu End? in an ER EH 3553 n33” mnwgm 25.... Human a.— . a. man h... E 3.9a 5.... Enigma. E: Hung. Ewan Faw— m 6 :5 $33 a: w REE :EEFm. E HE.er “3 man :5 warm—“=5. Eu. “£2 H.“ in a: a 23F Eon—Em. 3 SEE... E 9...“: Eu” WEE. mm :8 an m $22.: Hoflbm. m“:— mfi wEEwEG E": Fina Ewan nfl: m. .n. =5 unga— an Em Sufism. Am HERE Ev win up... ESE—HE 93 3:3 w _...=n a: HERE H nan—mum“ E n 333: .Ennw E... m wanH my“? a BEE E 9:3 53 E5. mm in E. 232:. m 353%“ E u 553 5.3: a... m “353 3E. Ea En Eng—“Ed. HE: E Exam 3:: m. 3 =5 £5:— 95 a: m..an m EDQEE. hm Earn". 3 Hmwflfl. E2. E Faun H555 2.1me E E»: :3. uawmwfiq 3.3? Wang 3 #2.: a mm m. fin" 9mm. 5+5. W Eu .3an man man w.” “:35 .25... 33m... a?“ E “EEE 3:2. 3 :5 325 5.53. B aura “maimfia W mum E. 3.5.. m Earn—E a. a 33%: £5? £5: 3 3% 515355: 3.5" 2.33. $3352“ 33 a m an... as Evans; :5 “man has. 3.. Hm new a “was... 3 in 3:3?“ 3an En 5:3 Em mam E. a mafia: Enigma: Ea u Ennis: a u m E35??? E 5.... ma...“ E33“. mg 53 En E31.“ 53: BITE 5.3 mm n+5 Hum: mammnr um Em nFEwn—mauu. fixaflmn 35.5.2. 3.... m .. manna: Enigma: Escarp— "Hagan: 2:55.. a... 033.3 use—E. E. EH; SE and. m 4 092mg 3 u mania Emnnw. E EH“ Em inn“ 3.. n E:— h. SE2 5 M Ewing 153m. .3 awn—G... HS .5..." again EEE 3. En mmqflnfifi 53%: 5a “.353 .33qu a. muufi "En En naugqna 5:53am am. an”? mam. Emma:— E 2.32. .25 Emir.sz in. m “Eng: m5: canned“ i: a. an HES 332.. .232. I Enigma? wuwmna E. Egg—3E. E... :5 umfi 3481.. manna: E5. 5 mania—r fl Efiwfl an“. hats.“ =3 aways—mgfim. mm... En 9E. FE: ma 9... mm 32:3 2:. :5 .53 9? Sanifi 3.3.5.6 5 SEE Enigma: i... u 33: 1. fl.qu man a Emanua angina: 3.. was: . 3 Es.”— Em Ed: “Em—3.. Ea. En. min." emu 3338.. _..m #53 En: mm man. . H5 33 :5 20322.“... .52 m Baum—mum En SE a: m using—m." n3. Ba 95.... 25. :55... w a: Ema“ can..an 55 “who: . E. Equ Hui. Du. HFHMN Haauimén ml 5 .I L.-.I! r Haw—fl .nfim Emu .._m_..__ .GE .33. um...— um:— .umz... .2: .23 ham“ .uumfi .aEw .n we... Luau. .33 LEI 12m him he: .Lumm. lg.— 1:.“ Lama .35.: ham“ .3: 33...“ Law” hm: .33 .33. hqu .33 hum.“ Eon" his. .23 b3." .53. .53 .33 hum; .Mmfi .muuu h“; LES .Hmwm .3 mm .33 .mew .3 ma 13.4. .3qu .nmum .3: .53 Lama hmnm .33. .33 .3: Lvmu Lqu .355 hwmu Law... .33 1.3... LEG LE." hum» .23 bad .33 . F3. .53 .33 .33 bmum .mumu. .uuum .uahu been .umg .33 .fimm Luna .35.... ._._ Hum .39.. L39 .3: km: L H... 3.“: LE“ LEM .; EH hum.“ Lug... hen... .33 hme hum; .33 LE» .3 a n .23. bum.“ .Eum .CE .33 LE.“ hung .ufl: hm?“ GEE nuns .ufla .uwuu Lama Lum— Luau .23 hun— 13.: .3: «:3 ..__ mum LE.“ hung. Lqu .nwhm luau a.un .534 LP: .hgw hung wan Lana .hwwu Luau .EE bum .33 .3: .EE . 53 ha“ .23 .5: :3 .32“ E um .33 E: but. BE .unfi mum. .HHE BE En: a: 3.3 3.3. mun... RE .2 a .3 u" ha .32. he.“ .32 .fifi .35 .33 .Enm .3...“ .32. but LE .53 .L. ma an...” .L PE .33 1:. .._ 3m ES .hfim hm”: but Lu: LEE .3: .4 Sn he”: .3; and. .3"... .LEE LEE haw... LEE hump Eu.— .3? .35“. L35 .55 .33 .EE main Hum =32 Em magma znfia n5..." .uuuu .nflfi git“ .Inm .thw .23. .2 mm Luann LE...“ .uuhE .34”... .33 .uuma .A .3. Luv“ .13 hum“ .35. .33 Luau imam hm: hmua .5: Lawn .nmfiw 1.3” 33w .33. 13mm hmum lawn Lama .33 .33.. Luau .3; .33. .3: 3%. .h .3 ._ t; .33 . _ 3... .Et. . Euu .u .3 Huh .3: .uflm .ufiu LEM .u u an. .u H mm ha HE I33 .m am LEE .33 has...“ LE“ .... _ E h _ 3. .53 E E. hnmu .flt Luwm L93 LEE .5... .33. .33 .33 .33 .nm E hm: hm"; :3. hum... .38. .35 .35 an“: 33m .3“. .«EN .Emm .; mm.“ .33 .33.“ Ema Lun— ..Gwm mung $3 .33 .33 .33 hum.“ .33 .3: hum... $3. hm? Luau LEM 553.2 E 5.... Eu...“ a E." uaunina :2?“ En: Ea: 5:32.322.“ E“: a H.213.” nu : Ea u wanna...“ 5:; an n . ER“ HR. Ewan?” 11:35. n 3225 "a 3.. 3.559.“... Mag-bub; m" ml: ._ I‘m—Au? A5" a n. u H Hm. .._.m 23.55....“ n.... 31...... an .._...d" Esq—man —......=.n_.!..u _ .. .. Sum... .....—.....:.=._. 5.5....— auurnfi 15...... .53....” mm lawn... magma—Ema ..E 355.... «main. .2 Emu”... nan“. _.E...._.n.._.n... nE_._nEw..D. .._...— = 73...... E_._l..__....._. n n53“. Eras...” Eu. .._.. .. _......u._......._ .._..” .._.—n53 .._.”... “135...... m... .._.... 33.15.... Hanan. ... n33... p “HR... namsdw 5......“ a... .._.... ail... 1.55.5. ._. .._.n. =2... .._...numu BEE...- Eniam .._.... rnEEunn. :R. .n ..H £5329... Eula“... .._...EE .3 .._.—mu... m... 3.95....“ p.332...— u... .55... .5. $32.... E ...n .._.-.._....“ H.....=.... m. .._.. .._.... BEE—fl mafia... 2.5.. E... 1......52... .._.... ...._... ..n__........_..m.=.=.....n 3352...“. .._.... 3...... 553...... w... .._....g. 55......» .._....ph En... .._.... any...“ ..EEEE .._.... .._.n 533...... 1...... can...an 32—.“ 5.2.3.1.... aw ...... .._....EEE. Enaafia._.. genie...“ n ..Euw angling... ..=. 95.5.... mm}... m. p Emmi... __._ .._. n_.._._.u.m__.__....._ nnqfimflifl Dnmnqfli 3:... man! ._n_....._..__....fi a... .._...n flfldgu _u_.=._m. .w.._. an}... BEE.— mn BEEF; B an... .91 31mg...“ 330...... mum—fin... Tu... naenEfi mania... HE: 2.1.5... .._.—.._....na E... 2323.... .31....2. 4... SEE m... ..a ERR—5.225.. £533 “.._....E In... .._.. .._....EE .._...an 2255...... “725...... .._. m..." ...n ...._...fi_...n_fln .._. Saran. .._.. 5.3....m. “2.2.... .._..B 5...“... ..u .._.—.._."... ..m gamma... 2.3.5.12. .. .u m: :rnfi. E... 9......95... 5......" i: 1.53.. .._."... “1......2. .= ..H. “Bun nuu:n_.. 33..."... Pm. Banana... 3...... 1...: n... 2.....9. 25.»... ..s.............. ............:H......_ 2...}... 5...... .n. mania... .._n: ......=.....2.a.. _.= aim...“ SHEER. 56.... :. 533.. 52.5 nan .. nan... fin... 25...... a.“ :55an mwflw.n...u.nu. “REE... .._....Hfifl... ".._.... .._.“ 35...... nu...n.._.5nn_..__....:n......_ .._.—2. En... h. _...F. =.....=.~..._._. .._....munz. ..an .unmn F .._.... BEE...“ .255... 35...... .._.... .un flea—E... u. a... alarm...“ Egan—FEE 561.... :5 E99. .an—DEE unfit"... _..u $.15. r. ._.._..-. uni—.13.“. Fauna m. 3.3...“ an... .._. Linn—2. 9.1 En«.flfl£=n....:_ 5...... .3.“ 35...... @mmun... .._.. EH... E 5.3....“ _ 5.51.. .._n_..._......__._k. my: ht. .._.... Enmnnnncfln... _ .._.:u. 12".... mania... .._.. 2...." _ =33. Eda... mnnnmus .2 “.._.... .._.u . .._. .5... Eu... .5. .._.... .._...EE. .5”... 3......“ .._...n ._..__... .: .._.uan an... .._....n ri..._._.i.u. nn_.___n._.... .32.. .._.au. Elna. ..._. EEK ..Ew r... .._...._._..._.._._ .._.: 22.5.2.3. wfiénfl ...__._.... 33.1511...“ .._.-mun... swan... an... E... .5... $.35.— Emmvusunfi .._. Em... .n 9......“ _ a...» 9.32.... E. .. . .._.. HF... anazflfi. _ ..i... 3.2... 9.23: ._._. EH. _ .._....w .43.. mun—.._.... fl .._..1 .._.. _.._ .._.... Emu. .._.“. .._.. .._....E... .5... 3.1.1.3 n .5 =3.“ min—E .._....an HEX—Es...“— .n_.._.____ .._.: «neat—.._.... 5.5% .._.. _.. .._.... Hunting—urns? .3. . .33.... a... 523:3“. main: 1......5 nu... .._.. ._.......L.|..._ =5..u. ..nm 4.... «5...? Ha: .3=u._... 3.3... . .. m3... 133......2. .._n writ“... F... 1.1%.... .._....nfluuuflnap. .._.... 35...”... E... a..." 3...... .5...— Mauuafimin .fl ml” .u _. E .....n... IH+E+1H1EISHEHH+%§fiflw£ _?n—F..P._...n£:_fl.__fiuq_:.nn_ "7.3.1luv-.._...M.+a|n1-.Walu..uuk. _. .._.. M........_..___..__..... Sum. .._...u...n.nm I... 1?.._._Hn..wu...._..._... u u u m. I. E.“ “GENE. turn...“ and. Eulm EL bum. _.___.._......-_._"..._.._._n...___...—._.....m—_ 2.”. 1.1...." ..n..._._.m..ln aafiuuwfiL—cflnun .n m." “In...” n. . .._..mcrufiflfignaa Fang“... Half... «1W. . =..._ 2.... Unusual—n..— . than... T. KW .. Eric... F .3 ha... H1... w w h m. .n l a + mu... +mnuh. Ihn. +3.3; 2.... ..E EHEE... ..._..._n E... inmwwflufl. 13...... .3. . _. p... H u I an.“ n E": 19%....» .._.—.4. n: .._.... b. _ ..Enh Ewan .2 3.33.3... hm... a .— u . .37.... . ._. Tafwi... _. .t. 1...- A...!..........._... + .._.. Mm — .._. .._..-.E ........H......... ..2. h. H _ .._.. n59”... 3.... sen—.15?” 2.3." Er... .P _. T... n =3... + .._u D To .._.... Fig.1.... Ht.— mu. .._.... .._....“ MEMWEH I .2... .333. .a m “F... .._....H: new"... 1.51.5 Ewan..— anacfl. _n E. HEEL...— P mu. .m. -— .4 .._.-u: m..-..-....--.....- h. A... 5.51:: in“... w . . . F... 7...... nm_iu|:|M—=Hn quulm_=nuh+5 n FE"..an gurus-man r.._.L tun“. E... ... ._ £453.: Hm . 9.... u _ F .u 5.: III. I I . .5 I.I T... .22. . I..| .2... Eu... “.1... 5.... 3.... .5... .... a n... .9... A u _ F g .1. n 93.3 _..r._ ..T_ “.3 Z. Ftwwnn. n... Haul: u...u+H. HT... 2...”. Dfiwn_u:fi!n.=-..un_ infinflgnxmzufl “HI... h u . __ 4 fin... n_.u=nnm=n.fi=§.n I n. ..... auuumunsn. Egan”. ..n+ufi...h+:. 2...... Eu +u. NH... H... 2. DE _ 1...... 33135333.... E... In .3... .38... EH. 3.. .3... Englaflfi u: 5. EEEEE I .. .E n...” . .....n...:..._.. _...E_nn.3uu:..Eu Em P... . .3 n... a... run... an Hal—H. ruxHH+s Hannah .1. .3"..an I _ 2: 3....“ “non...” Hana]... Mann: E $355 .3 51:52:32..." as” a... .tnw. nEIG. _:...u.....gu .311E3.EE..EE...K.E 1.3. ........Hu_=._...._..|.:u.”. . ...|... i]... .1 .am ...1 _ M u. n... 3.1.5. a .1...“ ... 1...: 325 531.3533... ..... I... 3. -H... w. -m ._ Elbe—nan... :HI— mu uh uh _ E LIIIHII _ 553...... w...“ .._| 3 line... a... a...» Run... 5+”. HT. .. . firFHL.--LII_1 5.3.... .u...+_..u+:. .5 2.5.5 m .5. .am meal... 51.”. PT: Ruiz? +ufinn4...=u n EELQELQ ..................... .1... AWE In... 5235.....5— 5:2 :..5tn!..!..fl§.fl.fi—F:.!. fin. 2.1.1.2 95.2.9:an E... “Eu 2.... u. . grin "TEL 3nd IFIW Saunas...In...1...3._u.........nu.......3:4 nm a 2....“ 5... 2...... En 1:43.55 IE.._..E . Iguana—5......“ Whilatmlmmi—II”. .wfi-S... _7._ 1......Em..m . .3 5.5.5:”: an“. __.._n 129..."... 5...? "7.1. - C. 112—"... maul—H. urn...” WR+_ E.“ ..... Enhulflnljmu+unLanu+ Hdflmflwi an. that... KHI .an + HKNH+ 3 Eu IL. ILJEHE .95... 2.... .w Emifificianrficn. .Pnnnnrfi h....._. natal-h.th Howey: Ii H I . - .g EM Maul: 2...”. Ha... H.152“. $513.33 5'2... unnu..._n.rpk ml“. u...- uacuiuag a a]... .E _ _ _ ...-..-...—..-.—......—HIII mEES 1.5.x“ a. E jfliaaaauawnuai q. E fi. E n...“ ifiungaualuaang "1 57%. . "HHW:$:._WHMU .3 a. fl . ......E. “mnflufi‘wgfiwv 37:3 2:. ...:umhfl . .... a ....EHEFE .3..." ram .3 a mu lem . z... _.2 «5.35. “55.535 35!! mafiamrfldrgfi an“; Edn— vn-u. _.____+___.__ ..... ....3 an.” ..an 3. PE :5 financing—nu... ____. Hagan—=23. . n...“ ....1w nus-u F? ... can—Hanan... 2.2:. 325:5... Evan; 3. n. W .EIH . ... F”: “Raul F... MH+HBHLE ii z:— wnhufl m... Hn_uL. .1 H: 3.. n.qu ...L. ....n ... + n [.1 ....u. u+u . :Hn;§=a=¢_.n__= (nannqfiuitsfi E 3 w hulm . "+3 3.. HE E .35 3—5:; E3325. H.I “Amy”? E a...” #5:”: . 15A Ewan ...wu . h...“ "I_ E “.171: . is: “E. aft.” _ 223.5." :huHm—nh' h. FEE EL alhahmu "n+3 u". ..I u w." ...»; n In. In” +EH+HL t +.L I Hang a?“ 3'5 3 1.... |H1....+ ...“. "a kin .. Him. 2. .— u L. 2L 9.2... 53. up. _._______”E_=u1."=.nuun_u=u.n :55 . :5: Bi 1.12 . ......ru. =H~r_.in_.nnm.__nnq ....— EF. a...“ bi _H . El :3.” _..r flflflflfi and Hanunazmnfi =13:qu =.__ =2 an“ «13+ _r__ mung—fl. 33 .33...— Fflih I a _ ind—u: .2 Ir: . hm. n my Eran masque. $62.3 ...an 2 Nu; . II ...". mu...___. 133.233, _u.u HIE. _. 3. fl. ....wohfi 1.5.3.6.... "a 3 an... I“ gun a . ... ...._.___.__ nu“ +2 3 P E. _ 3 EHHHIH.4H+_NHI_HHIIU__. ... I .55 REE: 2:325. m n u . . . . _ _ .3 namxwulnmnw “AME .3 aqawufiunltafinzrunflflafi. : ___2_na_=l= 3.... an ...» i “WHv . ...... afl a PIE. .1. Hui. 9.3 .---..E _.._. EH35??— ? wlm u- .UufliFI .3 ml.“ E ...». ...": .... in 33159 _..r._.n: an “...—an E. ..u. ...... :2 =3 5...? n... ......H .... an... ...... 3.221... ....n n... ...... E‘sfliflnluum n.” :u. :3 En Ewan 3.33333 ...|-E :5 Arm Hun...an E n... u .. FAR“??? Hutu; .43 .... nanny. nan—Ha”. .flnzfi n innit? ...H I ha...» ¢ 1...-wfid ...... 32:53., ......” .— u H. . . :fi; 4H|¢...Tu...=?.i $31322. 533E u w ... n H I MEAN. u u. l u..._ ...-“M E, hl- ...nn H... u. ”_ fl... ii... uguim.3 h. film mu ... Ffihuh n a E “nu-:25“ “WEE-F..an prism—.5.“ .... Emu :EREE. Fianna: mn-R... a... 5 To. «EL ....ubu 5|ka ......Jfinéf ...“.x. «an...» 3.... ... 18-2w...» an. ad our; "a .m nflu An. N... .VM mu. ..3 SEE E mfifinfi_fi£=n= an M. :aflEE... Edna a. .p 22.5.1.3 ratdfifl? d...» "KEEE 3...” Egan" F 4 2.2.. 19.35. E ...—35.31.... .2 :...............__.._n.2. n sienna: . .....-Snfi flutuflae in? 5:1... r BE: 5..."... __ “— El“. £4.31” 2.5.3..“ ...IA: .7an a: .Equn..c...fl+_b , . _ n... .2 In _mu_ :3 unuqfiwvflunfl_§rm§nn HIM. .mnfififlififlfifi 3n. n :uxunbfi.§. _._..Er ...; manual 3331551“ q 3!. 925...... m. h .. n. 1.. "I H ET: "E _ "nine |¢.unq+H—muoh. :i want—Gain. _.....n a: n_.E_I1L_n. n rial... .... an: - 3...: 2......“sz H» “ma—mu: 35E .5: Hanan 5:3 a uh .39 5... a1 nag: 1E. E 1.2.- E__.. I 7.... fl uh 3:3“. a. :5 uWfia ILnIufl. u_IHE_+flIIE.fi .23.: e... “E Lgbnfiflu 1:..— _.__s_ .1. H5 .33 Ha. H13 . 9.55: 6?”. ._..____.fl.___._.n_.fl_.._.u baa. Kan—E TEE III-_fin.E.E II ||||| Illlll: --- I #215“... __ in. z... I 3 E .921:wa a PE ha..." EH... _.E in 3.55.: _..__. uu_.__. i=2..— £=n: _.__m 33:1:"5 in 32.53.. _.E .rnefi. Man. -39.. "I. H u 2.. Earn...“ it..|~=:+3n$a 1n. . :5 u ___n + 3... Th. r... HIE: urn—Hula. .a_I._-w__.u fling... “Zn—nuziflhfi: _.H_uI _-‘.H__H. “Fin—HE nIII-Dlfiu—au. uzrfiuqmanmgfi mu. .3 =5..." iniTulmE. +2 n... J . .95... sun—i .. 23...: 25 "a . _.___ I MW.” _=fi+u:.an;+3|%_=~ S 435;... BEE. BEE: NE: a Tan H: +5.15; wan: r... MS “2.32 I. II . u|___=+ .1; u u 253;: ..... :3 Ti H 3.5.2.". w an LET: % . : I IIEHIEIafn .21... u: __, .733 Fun .93. .35.. acne-#30:“... Ewanicnnn 5.52.. £5 “23" barn—nun n _.._ "a a I us. I...— Hi. EFE r Tr "..EnE_EE._u—._H_._Ehh. " nu WI 31...: .2. I r in when Lanluanxflq 1n. . =_._ mu. .2 namgamqnufifl 11...." :9“... q: no . I ME. I fidufiifinldnzi 23a .3. EuSan: +En r: 5 Ruuufiuuuaqm nuns. . :5 ".33: E 2 "in HE. I .. u u a En. EH. . 1.: “IL—5“:- I—I_.=.|.n_ _II._u n._=__._._ _m :2 53.3.3. P... h". ufilmatI+Huwb=+nHIT$ _.__....._ ITTEfaIE. Ea 5 A5 .3." 325.1355: M ETD- Eu. _ 51:. all. ESL.“ 2.: $2.4 La .5 1.: Hi 11...! aaaIESLEE ifs-.34...” uni??? I333. r... III-IAN” Hashes?— # HIE um i EEIIFHIZ Hm E. E 53:55“ FEES. East . Eran» + 911......“ _ Erna I man...“ .-u 5— 91:: u. in. + _r._ pun—drug 535...... a. . = E E .5 mg 3:... I I I W an“... IFHumH _.u. bl. 3...; Puma. II fin +9.: : 5.”. EB...— +u_ 1:113 Eng: 4 E... “E 3 Ha." an. .53 3:3 gazing?" “2:: an Raging? .25.... a - annual . .__ REF—EHEFHMJ _ . I II .32 E3... “3325.. EH fins: +3“ uzkuum . Fulfil..." mulwwum min. .573 anus .3_us...___.._=..=_ nflmu. n-JMW a u .5nunnnfl ufiulmlluu H n...“ w 5.“. a .2. L nan-Agirufluv "shaw— C. a:_ 315993“ E; umh nutmeg w :5 .3“ 35:5.“ nag—Egg unhaumsuc$fia€ :3 E E 5.1:: E.“ __za;.;§= .......... :. :1“ :5 EEE... Hr... " HP .2 BER E nah“: in? in: an»: . wgmmw _.___ u _ 121. Puma _ 2.21:“. 3a.: .fig .Fuum..T:. .. wwuuflmfl 12. . :5 a. 393.3“ 2.5 a... Bu .3 :fi Rani EEEE . . H .E _ .221. 2.5123. G finnfluu. T... HP M an.” Hanna—UH .2“ En Fuwiu .4“. II. |-|fl_._m.n_._..=.fl fifigfl m 3.3: 3 n... 3.: Ex: m E :5 5.3352. magmas. ._ 19.3. M a .EEEETEfiEEEu E. a. £3. - 3+1 _ +Exlalaeliln. _ +5 I . . u.— :.. .2: 15% _r E . a: 1:“3 3 .1 122.33 in .5; «EEE 3.5.55.3. ... Err a... 3.: :2: I "I |a “.33 infinzh |t._ “a”: .E u hang: a an L: : an 9:3» _= 22333 5.33qu '1 ti . E...— _.E Sinai—inn GEE m5: “3:...— l h Hal—Sung“. lad“; Emaufiuom + :1” moan—Quamanaawfiinnwv u“. finuEiau ._ g 1:3: E. i €72.53 E". Zia n... ,1: IF |qu_=aTua_.ud= Fina: E. H“. . 3 Eye. La“. . znfirufirufi finm E. “:53 . :1 Enafinnmunngiianfirru “E _ mu. H Eflncflm.iulafl_:%=§n naunnfluufi. E. D. 192 E- a, 5 . _ 1.5.539: a: I mnpa.+u_nu .2 human...“ . u...........lFF .......... .1 5539:. .2 323...: Elam iuaagpaflfinfinflfin 1:. E. 3 IIE 38.35.: a. min uu Hanuiwzk up: um . fin. k. BEER r2... Fanning? EH.a35:5“Haggai—.523; .92.. RuizthuF E _.n. u... an...” 9.5!: aqua—Inna “a... m: m as... a... "2 h Fan—.5. um.___..._n :33...“ a... Ema-n 331.....qu me... ..= 3%.... "32145.3 + EE+B=E+iEu A... .35 3:53... EEEE » n u. .. . an r... u a... m .... H m .3 _w. firm . EL...“ _: . :u _..:.u 3.2:... “19:3: nine":- u...| hm 5:33;. mu... : _ A u A u . u u a1322h|= .. ELIE .n HHS... . um. -33.... 5.... n a...” _.. T. .. E u a... E I .7. «a a. E... . . |n= gages... nun: I. . . ._ 9.. d... 5.5:... 3.52:; “L a? .2 a .. "3.3.3.... fl.+.....u..fin..u.__ .ah..fi§. +..:.E=E E. as 3.3.... + 5.53 $.55 . 3.....1.._.§_._....__1E_3. +_..... Eng—15:113. F...an u FEE... r... qun :5 I 9.3.4 2... z: n... Pun.” _._ u HHVEH "w. E unfinhfifitfiu... z... an... .33 End—7!.— _K.n:n.....=m_u. WHWWEENE 13.31.52». .5 .4... 3.5:... n N a. S :r. a. .H H... 5.3.3.. .5 ll... Mn. .3 r... :2; _ E a... i . . . .Hr . __._ “an.” . nr .3 _.E in Earnings—“2333.... .5 35...... :E "yuan—Enid! :33“ S. 51652. ..E.....E._..._ .m A... .1: 3.53. Hagar... uuu.m._..m1w._._..+ “if F... +5...“ a...“ :5 ....................... E. u REHEDEE $233. .2 E a .2... a... .h. an. .3 Enuh: 5955:. 51:51.... nfia 3. :5 3:35.. 2.5:...3; mo... mHnguumwfi 1 4 mm. 1.2....» .hnsaflwm.......s.=.nuiuzfinmau ..._.m.E..._+_._....n...n__+_.m “a:__u|u..:_._..-¢...a+_n-...um_ .23.... .=.__E:—_n.._a...2=u-_7.. .7... 32:13:53 _ An. 13%.: Ragga... him .3. ................ I-.-.:..T — .. n 1 r . . . u u n. “3.33.35. rpafiwaabfliuflflx. 33".. :35 E + E. . 5.3.3.5....”— E. man __H :55...— &.n9_E=FI.u E__._. T. m F. .._F.n..._.n Frannfinafilfiq gnu—u...“ u_ n 4% EH. 5...: 5.5.5.3555 .5 . . m. .1. film 1a.. uh. Pun.” Mmlmmunu+ul+ +fihE +u..._.u+ Fqu laho III-Irurr|fi___.—nna=n.1|.uplnrl.“ 4....“ 1353... fingzfi. Emu. and...” EH. .2. and: a; BEE. 5.2. 3.. E. w§§.u.=w5wi_§. ma. mm BEE:IUEIEEEEIPE u, . ... . appmfiififiwfl T323." :... a: E 1 + r... LTED?_._.Ia..._+_m|m..u_+_m|uhu_n__ -._..u.a.._..|__. u..— ....... --11a._ra§..._:::- I a... -------.. . .27 ---I---.-. .1 r... nu. a: n... .92.” m.....un E...» n mm. . 5a EEEEEEEE .E :3 man Eu“: :1 [.3 III... 5. watts? $.59. _fl.__..u E..." . 3:5“... :25... HR. 93. n . _I .53: 3.. __.n __ a . _. a: dfifisnifi Ekhfiifiugm .3 :5. a... 3...: :. E E #2 u... angiflaamnfinfin ._...=_... 2:23.339"... HP...» 3.... in n F. NEH . 4.53:5“. 13.5.”... __ ...W T... "2.65.5". .... a _ _. r33... .3 w . .2“ Eh... 33:33 . 5:. R in 3...... H 55: n u u I13... .25 2. _§_n~nnn..;u_nmw|mwaa :3: 5253...: an..." 39...“. . 1 N G mg ....._.._m. =3 Rama. 1...." .55” 9:... r... u __ u... u. ...:....:E. "FEE Z. a... n”; ELIE Emit. n F: H. Haiku»... “a a: $3.31 nun—“3:3. “$352-23” Hfi.e._uu=.=-¢._u2ug E I PB Am J HHM .3 F... ul— 5... an. Faun Hun REES “.332qu .. EEEEE L a. 5:3 2 u... FT." E" E. chum fifl.Hflfifififi¥$flfiflfi.fifiifififlflfiflflmgflflnfififi fifl.Eflfi¥fifiHH. HE. m3.flflfififififififizammfiwififi. fifi.a¢&WfifififlH$5fig. fifi.$$&fi$fiflfi¢flfifiifi$fiflfi. fig. M¥.fl$fl$$fifififl$fiflflfifl. fia.JEEHE$MHQE_E$$¢HHEHEHH.flfi E$¢E3fl$fififiaflfimfiflfl. Hfi.mflfififlfififl.fi#fl¥ififififlfififi. 33.3.: r “LE z ._ um ...
View Full Document

This note was uploaded on 08/17/2011 for the course MATH 0001 taught by Professor Unknown during the Spring '11 term at CUHK.

Page1 / 13

2005_MarkingScheme - mania w 2.... 335 5.5.1.3 Pr?...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online