Aesop - ASTROLOGOS ¢strolÒgoj ™xiën ˜k£stote...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ASTROLOGOS ¢strolÒgoj ™xiën ˜k£stote ˜speraj œqoj eice touj ¢steraj ™piskope‹sqai. kaˆ d»pote periiën e„j tÕ pro£steion kaˆ tÕn noàn Ólon œcwn prÕj tÕn oÙranÕn œlaqe katapesën e„j frear. Ñduromenou de aÙtoà kaˆ boîntoj parièn tij æj hkouse tîn stenagmîn, proselqën kaˆ maqën ta sumbebhkÒta œfh prÕj aÙtÒn. oátoj, su ta ™n oÙranù blepein peirèmenoj ta ™pˆ tÁj gÁj oÙc or´j; GALH KAI AFRODITH galÁ ™rasqe‹sa nean…skou eÙprepoàj hÜxato tÍ 'Afrod…tV, Ópwj aÙthn metamorfèsV e„j guna‹ka. kaˆ h qeÕj ™le»sasa aÙtÁj tÕ p£qoj metetÚpwsen aÙthn e„j kÒrhn eÙeidÁ. kaˆ oÛtwj o nean…skoj qeas£menoj aÙthn kaˆ ™rasqeˆj o‡kade æj ˜autÕn ¢p»gage (married her). kaqhmenwn d' aÙtîn ™n tù qal£mJ 'Afrod…th gnînai boulomenh, e„ metabaloàsa tÕ sîma galÁ kaˆ tÕn trÒpon hllaxe, màn e„j tÕ meson kaqÁken. h de ™pilaqomenh tîn parÒntwn ™xanast©sa ¢pÕ tÁj ko…thj tÕn màn ™d…wke katafage‹n ™qelousa. kaˆ h qeÕj ¢ganakt»sasa kat' aÙtÁj p£lin aÙthn e„j thn ¢rca…an fÚsin ¢pokatesthsen. ...
View Full Document

This note was uploaded on 08/23/2011 for the course CLA 3504 taught by Professor Kapparis during the Spring '11 term at University of Florida.

Ask a homework question - tutors are online