Arrian - Alexander captures Persepolis 3.18.9.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Alexander captures Persepolis 3.18.9.1 Aalevxndro" g;r tou'to ujto; o{per xunevbh uJpotophvs" Ptolemi'on jpoleloivpei ujtou', e[cont tw'n pezw'n ej" triscilivou", w{ste oiJ me;n plei'stoi tw'n brbvrwn ejn cersi; pro;" tw'n Mkedovnwn ktekovphsn, oiJ de; ki; ejn th'/ fugh'/ fober'/ genomevnh/ kt; tw'n krhmnw'n rJivynte" jpwvlonto: ujto;" de; oJ Aariobrzvnh" xu;n ojlivgoi" iJppeu'sin ej" t; o[rh jpevfugen. 3.18.10.1 Aalevxndro" de; spoudh'/ u\ qi" h\ gen wJ" ejpi; to;n potmo;n ki; ktlmbvnei h[dh pepoihmevnhn ejpA ujtou' gevfurn ki; dibivnei xu;n th'/ strti'/ eujpetw'". ejnteu'qen de; u\qi" spoudh'/ h[lunen ej" Pevrs", w{ste e[fqh jfikevsqi pri;n t; crhvmt dirpvssqi tou;" fuvlk". e[lbe de; ki; t; ejn Psrgvdi" crhvmt 3.18.11.1 ejn toi'" Kuvrou tou' prwvtou qhsuroi'". strvphn me;n dh; Persw'n ktevsthse Frsovrthn to;n Reomivqrou pi'd: t; bsivlei de; t; Persik; ejnevprhse, Prmenivwno" swvzein xumbouleuvonto", tv te [ll ki; o{ti ouj klo;n uJtou' kthvmt h[dh jpolluvni ki; o{ti oujc wJsuvtw" prosevxousin ujtw'/ oiJ kt; th;n Aasivn [nqrwpoi, wJ" oujde; ujtw'/ ejgnwkovti ktevcein th'" Aasiv" th;n 3.18.12.1 jrchvn, jll; ejpelqei'n movnon nikw'nt. oJ de; timwrhvssqi ejqevlein Pevrs" e[fsken jnqA w|n ejpi; th;n Ellvd ejlvsnte" tv" te Aaqhvn" ktevskyn ki; t; iJer; ejnevprhsn, ki; o{s [ll kk; tou;" Ellhn" eijrgvsnto, uJpe;r touvtwn divk" lbei'n. jllA oujdA ejmoi; dokei' su;n nw'/ dr'si tou'tov ge Aalevxndro" oujde; ei\niv ti" u{th Persw'n tw'n pvli timwriv. Arrian's attempt to analyse Alexander's character and motivation 7.1.4.1 AEgw; de; oJpoi' me;n h\n A alexvndrou t; ejnqumhvmt ou[te e[ cw jtrekw'" xumblei'n ou[te mevlei e[moige eijkvzein, ejkei'no de; ki; ujto;" [n moi dokw' ijscurivssqi, ou[te mikrovn ti ki; fu'lon ejpinoei'n Aalevxndron ou[te mei'ni ]n jtremou'nt ejpA oujdeni; tw'n h[dh kekthmevnwn, oujde; eij th;n Eujrwvphn th'/ Aasiv/ prosevqhken, oujdA eij t;" Brettnw'n nhvsou" th'/ Eujrwvph/, jll; e[ti ]n ejpevkein zhtei'n ti tw'n hjgnohmevnwn, eij ki; mh; [llw/ tw/, jll; 7.1.5.1 ujtovn ge uJtw'/ ejrivzont. ki; ejpi; tw'/de ejpinw' tou;" sofist;" tw'n AIndw'n, w|n levgousin e[stin ou}" ktlhfqevnt" uJpA Aalexvndrou uJpiqrivou" ejn leimw'ni, i{nper ujtoi'" ditribi; h\sn, [llo me;n oujde;n poih'si pro;" th;n o[yin ujtou' te ki; th'" strti'", krouvein de; 7.1.5.6 toi'" posi; th;n gh'n ejfA h|" bebhkovte" h\sn. wJ" de; h[reto Aalevxndro" diA eJrmhnevwn o{ ti nooi' ujtoi'" to; 7.1.6.1 e[rgon, tou;" de; uJpokrivnsqi w|de: bsileu' Aalevxndre,...
View Full Document

Page1 / 6

Arrian - Alexander captures Persepolis 3.18.9.1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online