Thucydides - katatavh d? eujqu; ejkklhiva a[llai te gnw'mai...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
kata ± tav ± h ± d? eujqu; ± ejkklh ± iva ± a[llai te gnw'mai ajf? eJkav ± twn ejlevgonto kai; Klevwn oJ Kleainevtou, o{ ± per kai; th;n protevran ejnenikhvkei w{ ± te ajpoktei'nai, w]n kai; ej ± ta; a[lla biaiovtato ± tw'n politw'n tw'/ te dhvmw/ para; polu; ejn tw'/ tovte piqanwvtato ± , parelqw;n au\qi ± e[lege toiavde. 3.37.1.1 ¾ Pollavki ± me;n h[dh e[gwge kai; a[llote e[gnwn dhmokrativan o{ti ajduvnatovn ej ± tin eJtevrwn a[rcein, mavli ± ta d? ejn th'/ nu'n 3.37.2.1 uJmetevra/ peri; Mutilhnaivwn metameleiva/. dia; ga;r to; kaq? hJmevran ajdee; ± kai; ajnepibouvleuton pro; ± ajllhvlou ± kai; ej ± tou; ± xummavcou ± to; aujto; e[cete, kai; o{ti a]n h] lovgw/ pei ± qevnte ± uJp? aujtw'n aJmavrthe h] oi[ktw/ ejndw'te, oujk ejpikinduvnw ± hJgei' ± qe ej ± uJma' ± kai; oujk ej ± th;n tw'n xummavcwn cavrin malakivze ± qai, ouj ± kopou'nte ± o{ti turannivda e[cete th;n ajrch;n kai; pro; ± ejpibou- leuvonta ± aujtou; ± kai; a[konta ± ajrcomevnou ± , oi} oujk ejx w|n a]n carivzh ± qe blaptovmenoi aujtoi; ajkrow'ntai uJmw'n, ajll? ejx w|n 3.37.3.1 a]n ij ± cuvi ma'llon h] th'/ ejkeivnwn eujnoiva/ perigevnh ± qe. pavntwn de; deinovtaton eij bevbaion hJmi'n mhde;n kaqe ± thvxei w|n a]n dovxh/ pevri, mhde; gnw ± ovmeqa o{ti ceivro ± i novmoi ± ajkinhvtoi ± crwmevnh povli ± kreiv ±± wn ej ± ti;n h] kalw' ± e[cou ± in ajkuvroi ± , ajmaqiva te meta; ± wfro ± uvnh ± wjfelimwvteron h] dexiovth ± meta; ajkola ± iva ± , oi{ te faulovteroi tw'n ajnqrwvpwn pro; ± tou; ± xunetwtevrou ± wJ ± 3.37.4.1 ejpi; to; plevon a[meinon oijkou' ± i ta; ± povlei ± . oiJ me;n ga;r tw'n te novmwn ± ofwvteroi bouvlontai faivne ± qai tw'n te aijei; lego- mevnwn ej ± to; koino;n perigivgne ± qai, wJ ± ejn a[lloi ± meivzo ± in oujk a]n dhlwv ± ante ± th;n gnwvmhn, kai; ejk tou' toiouvtou ta; polla; ± favllou ± i ta; ± povlei ± : oiJ d? ajpi ± tou'nte ± th'/ ejx auJtw'n xunev ± ei ajmaqev ± teroi me;n tw'n novmwn ajxiou' ± in ei\nai, ajdunatwvteroi de; tou' kalw' ± eijpovnto ± mevmya ± qai lovgon, kritai; de; o[nte ± ajpo; 3.37.5.1 tou' i[ ± ou ma'llon h] ajgwni ± tai; ojrqou'ntai ta; pleivw. w} ± ou\n crh; kai; hJma' ± poiou'nta ± mh; deinovthti kai; xunev ± ew ± ajgw'ni ejpairomevnou ± para; dovxan tw'/ uJmetevrw/ plhvqei parainei'n. 3.38.1.1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
¾ ?Egw; me;n ou\n oJ aujtov ± eijmi th'/ gnwvmh/ kai; qaumavzw me;n tw'n proqevntwn au\qi ± peri; Mutilhnaivwn levgein kai; crovnou diatribh;n ejmpoih ± avntwn, o{ ej ± ti pro; ± tw'n hjdikhkovtwn ma'llon (oJ ga;r paqw;n tw'/ drav ± anti ajmblutevra/ th'/ ojrgh'/ ejpexevrcetai, ajmuvne ± qai de; tw'/ paqei'n o{ti ejggutavtw keivmenon ajntivpalon o]n mavli ± ta th;n timwrivan ajnalambavnei), qaumavzw de; kai; o{ ± ti ± e[ ± tai oJ ajnterw'n kai; ajxiwv ± wn ajpofaivnein ta; ± me;n Mutilhnaivwn ajdikiva ± hJmi'n wjfelivmou ± ou[ ± a ± , ta; ± d? hJmetevra ± xumfora; ± toi' ± 3.38.2.1 xummavcoi ± blavba ± kaqi ± tamevna ± . kai; dh'lon o{ti h] tw'/ levgein
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/23/2011 for the course CLA 3504 taught by Professor Kapparis during the Spring '11 term at University of Florida.

Page1 / 11

Thucydides - katatavh d? eujqu; ejkklhiva a[llai te gnw'mai...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online