Xenophon - Xenophon, Hellenica The battle of Leuctra and...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Xenophon, Hellenica The battle of Leuctra and the end of Spartan strength. oJ me;n dh; Kleovmbroto tau'ta ajkouvwn parwxuvneto pro; to; mavchn unavptein. tw'n dA au\ Qhbaivwn oiJ proe tw'te ejlogivzonto wJ eij mh; macoi'nto, ajpo thv ointo me;n aiJ perioikivde aujtw'n povlei , aujtoi; de; poliorkhv ointo: eij de; mh; e{xoi oJ dh'mo oJ Qhbaivwn tajpithvdeia, o{ti kinduneuv oi kai; hJ povli aujtoi' ejnantiva genev qai. a{te de; kai; pefeugovte prov qen polloi; aujtw'n ejlogivzonto krei'tton ei\nai macomevnou ajpoqnhv/ 6.4.7.1 kein h] pavlin feuvgein. pro; de; touvtoi pareqavrrune mevn ti aujtou; kai; oJ crh mo; oJ legovmeno wJ devoi ejntau'qa Lakedaimonivou hJtthqh'nai e[nqa to; tw'n parqevnwn h\n mnh'ma, ai} levgontai dia; to; bia qh'nai uJpo; Lakedaimonivwn tinw'n ajpoktei'nai eJautav . kai; ejkov mh an dh; tou'to to; mnh'ma oiJ Qhbai'oi pro; th' mavch . ajphggevlleto de; kai; ejk th' povlew aujtoi' wJ oi{ te new;/ pavnte aujtovmatoi ajnewv/gonto, ai{ te iJevreiai levgoien wJ nivkhn oiJ qeoi; faivnoien. ejk de; tou' Hrakleivou kai; ta; o{pla e[fa an ajfanh' ei\nai, wJ tou' Hraklevou 6.4.7.10 eij th;n mavchn ejxwrmhmevnou. oiJ me;n dhv tine levgou in wJ 6.4.8.1 tau'ta pavnta tecnav mata h\n tw'n proe thkovtwn. eij dA ou\n th;n mavchn toi' me;n Lakedaimonivoi pavnta ejnantiva ejgivgneto, toi' de; pavnta kai; uJpo; th' tuvch katwrqou'to. h\n me;n ga;r metA a[ri ton tw'/ Kleombrovtw/ hJ teleutaiva boulh; peri; th' mavch : ejn de; th'/ me hmbriva/ uJpopinovntwn kai; to;n oi\non 6.4.9.1 paroxu'naiv ti aujtou; e[legon. ejpei; de; wJplivzonto eJkavteroi kai; provdhlon h[dh h\n o{ti mavch e[ oito, prw'ton me;n ajpievnai wJrmhmevnwn ejk tou' Boiwtivou trateuvmato tw'n th;n ajgora;n pare keuakovtwn kai; keuofovrwn tinw'n kai; tw'n ouj boulomevnwn mavce qai, periiovnte kuvklw/ oi{ te meta; tou' Ievrwno mi qofovroi kai; oiJ tw'n Fwkevwn pelta tai; kai; tw'n iJppevwn Hraklew'tai kai; Fleiav...
View Full Document

Page1 / 4

Xenophon - Xenophon, Hellenica The battle of Leuctra and...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online