Xenophon - Xenophon Hellenica The battle of Leuctra and the...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Xenophon, Hellenica The battle of Leuctra and the end of Spartan strength. oJ me;n dh; Kleovmbroto ¬° tau'ta ajkouvwn parwxuvneto pro; ¬° to; mavchn ¬° unavptein. tw'n dA au\ Qhbaivwn oiJ proe ¬° tw'te ¬° ejlogivzonto wJ ¬° eij mh; macoi'nto, ajpo ¬° thv ¬° ointo me;n aiJ perioikivde ¬° aujtw'n povlei ¬° , aujtoi; de; poliorkhv ¬° ointo: eij de; mh; e{xoi oJ dh'mo ¬° oJ Qhbaivwn tajpithvdeia, o{ti kinduneuv ¬° oi kai; hJ povli ¬° aujtoi' ¬° ejnantiva genev ¬° qai. a{te de; kai; pefeugovte ¬° prov ¬° qen polloi; aujtw'n ejlogivzonto krei'tton ei\nai macomevnou ¬° ajpoqnhv/ 6.4.7.1 ¬° kein h] pavlin feuvgein. pro; ¬° de; touvtoi ¬° pareqavrrune mevn ti aujtou; ¬° kai; oJ crh ¬° mo; ¬° oJ legovmeno ¬° wJ ¬° devoi ejntau'qa Lakedaimonivou ¬° hJtthqh'nai e[nqa to; tw'n parqevnwn h\n mnh'ma, ai} levgontai dia; to; bia ¬° qh'nai uJpo; Lakedaimonivwn tinw'n ajpoktei'nai eJautav ¬° . kai; ejkov ¬° mh ¬° an dh; tou'to to; mnh'ma oiJ Qhbai'oi pro; th' ¬° mavch ¬° . ajphggevlleto de; kai; ejk th' ¬° povlew ¬° aujtoi' ¬° wJ ¬° oi{ te new;/ pavnte ¬° aujtovmatoi ajnewv/gonto, ai{ te iJevreiai levgoien wJ ¬° nivkhn oiJ qeoi; faivnoien. ejk de; tou' √ĮHrakleivou kai; ta; o{pla e[fa ¬° an ajfanh' ei\nai, wJ ¬° tou' √ĮHraklevou ¬° 6.4.7.10 eij ¬° th;n mavchn ejxwrmhmevnou. oiJ me;n dhv tine ¬° levgou ¬° in wJ ¬° 6.4.8.1 tau'ta pavnta tecnav ¬° mata h\n tw'n proe ¬° thkovtwn. eij ¬° dA ou\n th;n mavchn toi' ¬° me;n Lakedaimonivoi ¬° pavnta ejnantiva ejgivgneto, toi' ¬° de; pavnta kai; uJpo; th' ¬° tuvch ¬° katwrqou'to. h\n me;n ga;r metA a[ri ¬° ton tw'/ Kleombrovtw/ hJ teleutaiva boulh; peri; th' ¬° mavch ¬° : ejn de; th'/ me ¬° hmbriva/ uJpopinovntwn kai; to;n oi\non 6.4.9.1 paroxu'naiv ti aujtou; ¬° e[legon. ejpei; de; wJplivzonto eJkavteroi kai; provdhlon h[dh h\n o{ti mavch e[ ¬° oito, prw'ton me;n ajpievnai wJrmhmevnwn ejk tou' Boiwtivou ¬° trateuvmato ¬° tw'n th;n ajgora;n pare ¬° keuakovtwn kai; ¬° keuofovrwn tinw'n kai; tw'n ouj boulomevnwn mavce ¬° qai, periiovnte ¬° kuvklw/ oi{ te meta; tou' √ĮIevrwno ¬° mi ¬° qofovroi kai; oiJ tw'n Fwkevwn pelta ¬° tai; kai; tw'n iJppevwn √ĮHraklew'tai kai; Fleiav...
View Full Document

This note was uploaded on 08/23/2011 for the course CLA 3504 taught by Professor Kapparis during the Spring '11 term at University of Florida.

Page1 / 4

Xenophon - Xenophon Hellenica The battle of Leuctra and the...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online