Các vấn Ä�á»� vá»� tuyá»

Các vấn �� v� tuyỠ- VN NHN LC...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V N Đ NHÂN L C TRUNG QU C Ự Ở Các v n đ v tuy n d ng và gi chân ng i lao đ ng, đ c bi t là nh ng ng i ề ề ườ ườ lành ngh , đang khi n cho chi phí làm ăn kinh doanh Trung Qu c ngày càng tăng cao. ế Ph i chăng Trung Qu c - đ t n c 1.3 tri u dân đang th c s thi u ngu n nhân ấ ướ ự ự ế l c? nhi u lĩnh v c ch ch t c a n n kinh t đang bùng n này, v n đ trên đang ố ủ ế ngày m t ph bi n. M c dù Trung Qu c có ngu n lao đ ng trình đ th p vô cùng d i ổ ế ộ ấ dào nh ng các công ty l n phía Nam l i than th r ng h không th tuy n đ s ư ớ ở ở ằ ủ ố công nhân nhà máy và lao đ ng th công giá r đ c. Th tr ng lao đ ng tay ngh ẻ ượ ị ườ cao th m chí còn khan hi m h n. Khi n n kinh t phát tri n và yêu c u nh ng công ế ơ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online