cứu trợ

cứu trợ - Cu tr nh nc l gii php duy nht gi cho...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C u tr nhà n c là gi i pháp duy nh t gi cho nh ng ướ con tàu kh i tr t bánh Sau California, bang New York, thành ph New York và Massachusetts, con n l n th năm c a M là h th ng v n t i Metropolitan Transportation Authority ệ ố ậ ả (MTA)- c quan v n hành các chuy n tàu đi n ng m, tàu h a dành cho ng i đi làm ơ ế ườ và các tuy n xe buýt c a New York. H th ng này đang g p ph i r c r i l n. S ế ệ ố ả ắ ố ớ l ng hành khách gi m m nh, tháng 2 năm nay gi m 3% so v i cùng kỳ. Doanh thu t ượ thu b t đ ng s n gi m. MTA bây gi đang đ i m t v i m t kho n ti n thâm h t là 2 ế ấ ộ ặ ớ tri u đô, và kho ng 20% ngân sách ho t đ ng c a công ty bây gi ph i mang ra chi phí ạ ộ cho vi c tr n . ả ợ Đ đ i phó v i tình hình n ể ố gân sách quá nghèo nàn đ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online