Những con Cọp bị Tắc tiá

Những con Cọp bị Tắc tiá

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NH NG CON C P B T C TI NG G M Ị Ắ Trong th i đi m này khi mà Trung Qu c và n Đ là t t c nh ng gì đam mê, th t d ấ ả ậ ễ quên r ng cho t i cách đây m i năm Đông nam Á là khu v c phát tri n nhanh nh t ườ th gi i, thu hút s chú ý c a gi i đ u t và nh ng c t báo kín đ c l i bình lu n mà ế ớ ớ ầ ư ặ ờ hai gã kh ng l gi đây m i có đ c. M t cách ch m rãi, khu v c này đã d n h i ồ ờ ượ ph c sau tai h a 1997-1998, đ t đ c nh ng b c tăng tr ng m nh m trong nh ng ạ ượ ướ ưở năm g n đây và ngân kh chính ph đã đ c c i thi n đáng k . M c dù v y, sau th i ượ kỳ này, gi đây năm n n kinh t ch ch t c a khu v c – Indonesia, Malaysia, ế ố ủ Philippines, Singapore và Thái Lan – v n b coi là thi u v ng các công ty th c s có ế t m c th gi i. ỡ ế ớ Đ đ c coi là t m c th gi i, m t công ty không ch d ng l i v n hành t t và có ể ượ ỡ ế ớ ỉ ừ ạ ở ậ quy mô l n mà còn c n m t th ng hi u có giá tr toàn c u, đ c s h u nh ng công ươ ở ữ ngh hàng đ u hay m t ph ng th c làm ăn th c s đ i m i và đ c ca ng i. ươ ự ổ ượ Đây qu là là nh ng tiêu chu n kh t khe. Th m chí ch có m t s hãng n m trong top
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Những con Cọp bị Tắc tiá

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online