passive - 1 Nhng n lc khi phc nn kinh t t tc ng ca cuc khng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Nh ng n l c khôi ph c n n kinh t t tác đ ng c a cu c kh ng ho ng tài ỗ ự ế ừ chính đã mang l i thành công. 2. Toàn xã h i đã có nh ng đóng góp to l n trong công cu c xóa đói gi m nghèo. 3. Các doanh nghi p c n chú tr ng nhi u h n n a đ n vi c nâng cao s c ơ ế c nh tranh c a s n ph m trên th tr ng qu c t . ị ườ ố ế 4. Chính quy n các t nh c n n l c nhi u h n n a đ nâng cao hi u qu c a ỗ ự ơ ả ủ vi c s d ng ngu n v n vay ODA ử ụ 5. C n có nhi u qu c gia h n n a hòa mình vào xu th h i nh p đ hình ơ ế ộ thành nên m t khu v c kinh t năng đ ng và bùng n . ế 6. T i cu c h p b tr ng, m t k ho ch hành đ ng v m ng l i an ninh xã ộ ưở ộ ế ề ạ ướ h i đã đ c thông qua. ượ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online