Phải chăng Hoa Kỳ đang đư&AElig

Phải chăng Hoa Kỳ Ä‘ang Ä‘Æ°Æ

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PH I CHĂNG N N KINH T HOA KỲ ĐANG Đ NG ƯƠ Đ U V I M T CU C SUY THOÁI Nh ng s li u g n đây nh t đã v ra m t b c tranh m đ m v n n kinh t M . ố ệ ộ ứ ề ề ế Chi tiêu cá nhân tr c đây chi m 2/3 n n kinh t nay t t xu ng ph n t th 2, m c ướ ế ế ầ ư ứ ở ứ 3.5%. Nguyên nhân là do tiêu dùng các m t hàng s d ng lâu dài nh ô tô, máy gi t ử ụ ư gi m 22%. S n xu t xe g n máy gi m m nh đ n m c ch riêng s t gi m trong ngành ế này đã chi m 2% trong toàn b các nhân t làm gi m GDP. ế "B c đ t phá lùi trong kinh doanh" ướ ộ S suy gi m này đã gây tác đ ng m nh đ n các doanh nghi p cũng nh ng i ế ư ườ tiêu dùng. Xu t kh u v n là y u t giúp nâng m c GDP lên cao trong năm, nay gi m ế ố đ t ng t, xu ng m c 19,7% . Nguyên nhân là do các th tr ng ngoài n c n i tiêu th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/22/2011 for the course LANG 405 taught by Professor Johnson during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 2

Phải chăng Hoa Kỳ Ä‘ang Ä‘Æ°Æ

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online