Tết Nguyên Đán

T&aacute&or - TT NGUYN N T lu Tt tr nn rt i quen thuc v thing ling i vi ngi dn Vit nam C mi xun v d sng bt c ni u h cng u no nc n Tt Ai ny

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T T NGUYÊN ĐÁN T lâu, T t đã tr nên r t đ i quen thu c và thiêng liêng đ i v i ng i dân Vi t ế ấ ỗ ố ớ ườ nam. C m i đ xuân v , dù s ng b t c n i đâu h cũng đ u náo n c đón T t. Ai ở ấ ứ ơ ế n y đ u th y nh nhà da di t và mong mu n đ c tr v quê h ng đoàn t cùng gia ế ượ ở ề ươ đình, đ c th ng th c cái h ng v r t riêng c a nh ng l h i Vi t Nam. ượ ưở ươ ị ấ ễ ộ ở T t b t đ u vào ngày đ u tiên c a tháng Giêng và là ngày đ u tiên c a năm tính ế theo l ch âm. Do đó ng i ta g i đây là T t Nguyên Đán, có nghĩa là ngày l đ u năm, ườ ế ễ ầ hay 1 cái tên khác T t Tam Nguyên có nghĩa là ngày l 3 ngày đ u năm. ế Nh ng ng i con xa x sinh s ng n c ngoài h t th y đ u h ng v c i ườ ở ướ ế ướ ề ộ ngu n và c g ng t ch c 1 cái T t c truy n nh ng i thân và h hàng c a mình đ ố ắ ế ổ ư ườ làm v i b t n i nh nhà, cũng nh ko quên nh ng phong t c t t đ p đ c l u truy n t ơ ớ ỗ ư ụ ố ẹ ượ ư ề ừ đ i này sang đ i khác. Tr c h t, T t là m t ngày l c a gia đình. Đây là d p đ các v th n linh ông ướ ế ế ễ ủ Công, ông Táo, th công trong su t c năm qua đã phù h cho gia đình g p g nhau. ố ả Truy n thuy t k r ng, m i năm c đ n ngày 23 tháng Ch p, ông Táo l i c i cá chép ế ể ằ ứ ế ạ ưỡ lên tr i đ báo cáo v i Ng c Hoàng v nh ng s vi c c a gia đình d i h gi i trong ờ ể ự ệ ướ ạ ớ su t m t năm qua và sau đó s tr v đúng vào hôm 30 tháng Ch p đ đón chào xuân ẽ ở ề m i. T t còn là d p đ các gia đình m i ông bà t tiên v sum h p cùng con cháu. Cu i ế cùng, T t là c h i đ các thành viên trong gia đình đoàn t . Truy n th ng này đã có t ế ơ ộ ể r t lâu đ i và tr nên r t đ i thiêng liêng. Vì v y dù b t c n i đâu trong b t c hoàn ấ ỗ ở ấ ứ ơ ấ ứ c nh nào, các thành viên trong gia đình cũng tìm v quê h ng đ đ c g p nh ng ươ ể ượ ng i thân yêu c a mình. ườ T t Vi t nam có khá nhi u nh ng t p t c và trò gi i trí đ c đáo, mang đ m b n ế ở ậ ụ s c văn hóa Vi t. Trong khuôn kh c a bài vi t này, chúng tôi xin tái hi n m t s phong ổ ủ ế ộ ố t c t p quán tiêu bi u đ ng i đ c có th hi u rõ h n v T t c truy n c a ng i ụ ậ ườ ơ ề ế ổ ườ Vi t nam. Tr ng cây Nêu Ngày x a ngày x a, trên trái đ t này c con ng i và ma qu cùng sinh s ng. Ma
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/22/2011 for the course LANG 405 taught by Professor Johnson during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 4

T&aacute&or - TT NGUYN N T lu Tt tr nn rt i quen thuc v thing ling i vi ngi dn Vit nam C mi xun v d sng bt c ni u h cng u no nc n Tt Ai ny

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online