{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HÀ NỘI PHỐ

HÀ NỘI PHỐ

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HA NÔI PHÔ ̀ ̣ ́ Phan Vu ̃ 1. Em i ! Hà N i - ph ! ơ Ta còn em mùi hoàng lan Còn em hoa s a. Ti ng giày g i đ ng khuya ế ườ Thang gác c t k t th i gian Thân g ... Ta còn em màu xanh th t đêm Ngôi sao l Xào x c chùm cây gió Chi c lá l c vào căn xép nh ế Lá th quên đ a ch . ư Quay v ... 2. Ta con em môt gôc cây, ̀ ̣ ́ Môt côt đen ̣ ̣ ̀ Ai đo ch ai ? ́ Toc căt ngang xoa xoa b vai… ́ ́ ̃ ̃ Ta con em môt nga ba vôi va, ̀ ̣ ̃ ̣ ̃ Chiêc khăn quang tim đo thoang qua, ́ ̀ ́ ̉ ́ Khuôn măt ch a quen ̣ ư Bông xôn xao nôi khô… ̃ ̃ ̉ Môi goc phô môt trang tinh s ̃ ́ ́ ̣ ̀ ư 3. Ta con em con đ ng văng ̀ ườ ́ Ri rao c n m a nho. ̀ ̀ ơ ư ̉ Trên vom cao ̀ Đô xuông chuông hôi. ̉ ́ ̀ Nha th C a Băc ̀ ư ́ Tan chiêu lê ̀ ̃ Kinh câu con mai ngân nga… ̀ ̀ ̃ 4. Ta con em đôi măt buôn ̀ ́ ̀ Doi canh chim xa. ̃ ́ Thang năm d ng lai ́ ư ̣ Môt ngôi nha. ̣ ̀ Ga Tr ng Chi ôm ghita ̃ ươ T ng đêm ư Hoa đa… ́ ́ Ta con em chuyên tau đêm ̀ ́ ̀
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vê muôn ̀ ̣ Qua câu ̀ Môt ng i nao lac gi a sân ga... ̣ ườ ̀ ̣ 5. Em i ! Ha Nôi - phô ! ơ ̀ ̣ ́ Ta con em nh ng hô sâu ̀ ́ Tr c c a ươ ư C n m a đây ơ ư ̀ Chiêc thuyên giây lang thang ́ ̀ ́ Không bên đô... ́ ̃ Ta con em qua bong lăn ̀ ̉ ́ Môt minh trên sân co. ̣ ̀ ̉ Thăng be thân th . ̀ ́ ̃ Tuôi th qua cuôc ch i, ̉ ơ ̣ ơ Vôi va... ̣ ̃ Ta con em canh c a săt ̀ ́ ư ́ Lâu ngay không m . ̀ ơ Nha ai ? ̀ Qua đo bâng khuâng, ́ Nh tuôi hoc tro... ơ ̉ ̣ ̀ 6. Ta con em gian thiên ly, ̀ ̀ ́ Năm x a ư Th m mui ho hen ơ ̀ ̀ ̣ Cuôc tinh đâu ngot lim. ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ Nh ng nu hôn xanh ngăt trên canh... ̣ ́ ̀ Ta con em chuôi c i v a d t. ̀ ̃ ườ ư ư Năng chiêu vang ngon co ́ ̀ ̀ ̣ ̉ V n hoang ườ Ngay cu vui tan theo mua ha... ̀ ̃ ̀ ̀ ̣ Ta con em tiêng ghita ̀ ́ Bâp bung t s ̣ ̀ ư ư Đêm kinh ky môt thu ̀ ̣ ơ Xanh l ... ơ 7. Ta con em chiêc đông hô qua lăc ̀ ́ ̀ ̀ ̉ ́ Gia nua, ̀ Đêm th i gian ́ Theo nhip đong đ a ̣ ư Tr c ngo phô ươ ̃ ́ Sot cây hoa gao. ́ ̣ Buôi ch chiêu hop gi a kinh đô... ̉ ơ ̀ ̣
Background image of page 2
8. Ta con em nh ng ngon đen m . ̀ ̣ ̀ Trên noc phô, ́ ́ Mua trăng không to. ̀ ̉ Tiêng rao đêm ́ Lac giong ̣ ̣ Th ... ờ ơ Ta con em bay nôt cu c a, ̀ ̉ ́ ̀ ư Lao Mozart hang xom ̃ ̀ ́ T ng đêm quên ngu. ư ̉ Cô gai măc ao đo venise ́ ̣ ́ ̉ Tiêng d ng câm trong căn nha đô ́ ươ ̀ ̀ ̉ Nh ng manh v trên thêm - ̉ ơ ̀ Beethoven va Sonate Anh Trăng - ̀ ́ Nôt nhac thiên tai bay la ta.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

HÀ NỘI PHỐ

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online