{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

List địa Ä‘iểm chụp áº&pound

List địa điểm chụp ả

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
List đ a đi m ch p nh 1. C t c Hà N i - Đi n Biên Ph , C a B c - Thành c Hà N i – Hoàng Di u, đ ng Hoàng Di u, Teeny Pizza 43 C a B c ườ (Đi tour này đi quá n ) 2. Bãi lau Nguy n Phong S c p nh ng ko bi t bây h còn ko ư ế ) 3. Đ ng B c S n, v n h ng lăng Bác (ch ch p t m T t) ườ ơ ườ ế có hoa đào và hoa ban 4. Ô quan ch ng g n Hàng Chi u ưở ế 5. Ciputra, Nam Thăng Long, The Manor M Đình 6. V n hoa con cóc, Khách s n Metropole, T ng đài Lý Thái T , đ ng Đinh ườ ượ ườ Tiên Hoàng, Lý Thái T
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}