{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

món ăn

món ăn - Cht lng Th by...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch t l ng ấ ượ s ng Th b y, 15/8/2009, 16:53(GMT+7) ứ ả Món ngon hàng ngày: Mi n tr n rau c i ế Món mi n này mang l i cho ng i ăn c m giác nh , mát, v chua ng t r t d ch u. ế ườ ọ ấ ễ Trong lúc ti t tr i oi , ăn m t bát mi n v i rau xanh nh th này giúp xua tan m i ế ế ư ế m t m i. > Chuyên đ : Món ngon hàng ngày Nguyên li u: Rau c i ng t Mi n ho c bún khô ế Mu i D m D u v ng V ng rang Cách làm: Mi n tr n rau c i không béo, là món tuy t v i cho nh ng b n mu n gi m cân ế ệ ờ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Rau c i ng t b r và lá già, đem r a s ch, c t khúc. Chu n b m t âu n c l c mát ọ ỏ ễ ử ạ ị ộ ướ ọ đ s n. ể ẵ Đun n c sôi, ch n chín rau c i r i cho rau vào âu n c mát ngay đ rau không b ướ ả ồ ướ nhũn và có màu xanh m t. Sau đó đ ráo. ướ Ngâm mi n cho m m r i cho vào ch n n c sôi cho chín, v t ra cho vào bát. Thêm gia ế ướ v , d m, đ ng, d u v ng, t, tr n đ u lên. ị ấ ườ Sau đó cho rau c i vào, r c v ng rang lên trên. Bát mi n đ p m t, c m giác mát nh và mùi v ng th m ph c r t h p d n ế ơ ứ ấ ấ Khi ăn thêm xì d u n u b n thích. ế S i mi n trong su t, m m và quy n gia v chua cay m n ng t giúp tăng c m giác ngon ế mi ng. Món này thích h p ăn nh ho c đ i b a cu i tu n cũng r t thú v đ y ổ ữ ị ấ Chúc các b n vui v ! Món ngon hàng ngày: Canh bò n u kh ế Kh chua có th k t h p v i nhi u lo i th c ph m ế ể ế ợ khác đ t o nên các món ăn ngon. Canh bò n u kh ể ạ ế là món ch bi n nhanh, khá đ n gi n và r t l ế ế ơ ấ ạ mi ng. Nguyên li u: 100 g th t bò b m nhuy n, 3 trái kh c t mi ng ế ắ ế m ng, 2 trái cà chua đ c t múi cau, 1 c hành tím ỏ ắ c t mi ng m ng, 2 nhánh ngò ôm c t khúc, 2 nhánh ngò gai c t khúc. Ngoài ra, b n ế c n chu n b thêm: 1/4 trái t c t mi ng m ng, 1 lít n c l c, 3-4 mu ng cà phê h t ớ ắ ế ướ ọ nêm, 1 mu ng cà phê đ ng cát tr ng, 1/4 mu ng cà phê tiêu xay, 1 mu ng canh d u ườ ăn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

món ăn - Cht lng Th by...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online