Ta con bê lạc dáng chiều xanh

Ta con bê lạc dáng chiều xanh

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ta con bê l c dáng chi u xanh Đi mãi tìm sim ch ng chín Hoàng C m Tôi khóc nh ng chân tr i không có ng i bay ườ L i khóc nh ng ng i bay không có chân tr i ườ Tr n D n M a r i không c n phiên d ch ư ơ Tr n D n Tôi ch vi t trên gi y có k giòng ỉ ế Phùng Quán Tóc hong mùi ca dao Thu r t em và xanh r t cao Lê Đ t Em mãi là hai m i tu i ươ Ta mãi là mùa xanh x a ư Quang Dũng Bông loa kèn n ngang tàng mùa h D ng Ki u Minh ươ Ngày bu n ăn c vào đêm Em ng i nh núi l ng im mà bu n ư Hoàng H ng ư Tôi đ ng v phe n c m t ướ D ng T ng ươ ườ Tr i c xanh nh rút ru t mà xanh ờ ứ ư Cây c bi c nh v n mình đ bi c ứ ế ư ặ ể ế Thi Hoàng Trăng v n đ y mà em xa quá N i cu i tr i em có ngóng trăng lên ơ Hoàng H u C chìm n i gi a đám đông Riêng ta xác đ nh ta không là gì Nguy n Duy Trên đò các c t ng kinh ụ ụ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chúng mình tr quá chúng mình “t ng” nhau Ph m Công Tr Tr i xanh quá môi tôi h i h p quá ồ ộ Ti ng Vi t i ti ng Vi t ân tình… ế ệ ơ ế L u Quang Vũ ư Cây cúc đ ng quên lòng mình đang đ ng Tr hoa vàng d c su i đ ong bay ố ể Ph m Ti n Du t ế Đ ng m t ngày đ t l thành quen ấ ạ Đ ng m t đ i em quen thành l ộ ờ Vũ Qu n Ph ng ươ Ng i đ ng mình t đ c đá kê cao quê h ng ườ ồ ự ụ ươ Y Ph ng ươ Hai m i năm ch tôi đi đò đ y ươ C s đ m vì mình còn nhan s c ứ ợ ắ H u Th nh T tr i xanh ừ ờ r i ơ vài gi t tháp Chàm Văn Cao N c i c a em ụ ườ ủ Hoa nh vàng hoe nghiêng xu ng t a th m ơ Nguy n Đình Thi Tôi yêu đ t n c này chân th t ấ ướ Nh yêu căn nhà nh có m c a tôi ư ẹ ủ Nh yêu em n hôn ng t trên môi ư Tr n Vàng Sao Có th ng có nh có khóc có c i ươ ườ Có cái ch p m t đã nghìn năm trôi Nguy n Tr ng T o V n C Thiên Thu Yêu là Kh Thiên Thu V n C Kh V n Yêu ổ ẫ S ng vô h n nên đ i vô nghĩa Gi n thân mình,đâm x a nhân gian
Background image of page 2
Tháng ngày dài lang thang kh p ch n Đ b n thân đ đ n tiêu tàn ể ả ổ ố Trên tr i tri u tri u vì sao X p thành 4 ch vì sao yêu ng i ế ườ Th gian tri u tri u con ng i ế ườ Vì sao ch có m t ng i ườ tôi yêu R u bu n m t mình Anh xin u ng ượ Mà ng nh khi đang bên ng i ư ườ Dòng nh c nào bu n th t l lõi ậ ẽ Cu c tình nào chìm vào đ ng cay V n kiêu hãnh ng ng đ u lên kiêu ng o V n cúi đ u t nh p i c lên. .. ầ ự ủ ả ố Trên tr i cao tui là vì sao l
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/22/2011 for the course LANG 405 taught by Professor Johnson during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 9

Ta con bê lạc dáng chiều xanh

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online