translation group

translation group - Source language Expressions Target...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Source language Expressions and Idioms Target language Inter: party at San Siro Nerazzurri celebrated with a 3-0 win over Siena at a jubilant San Siro with Cambiasso, Balotelli and Ibrahimovic scoring MILAN, 17 May 2009 - Just as it was scripted. On one side a team that had been celebrating since yesterday evening, and which last night had paraded through the city centre for the fans. On the other side a Siena team determined to make a good showing. That was the instruction from Giampaolo, an up and coming coach who is on the market, so it was something to keep to. Just as it was scripted Parade through the city centre Good showing Up and coming Keep to Intermilan: b a ti c ệ ở sân v n đ ng San Siro Nerazzurri ăn m ng chi n th ng 3-0 tr c ế ướ Siena trên sân v n đ ng San Siro v i m t b u không khí hân hoan náo nhi t b ng các pha l p công c a Cambiasso, Balotelli và Ibrahimovic. Milan, ngày 17 tháng 5 năm 2009- Nh th nó ư đã đ c vi t s n k ch ượ ế ẵ b n t tr c. M t bên là ừ ướ đ i bóng đã làm l đăng quang t bu i t i hôm ổ ố tr c. Cũng trong bu i ướ t i hôm đó, đ i bóng đã di u hành qua trung tâm thành ph tr c nh ng ố ướ c đ ng viên hâm m . ổ ộ Bên kia, đ i th c a h , ủ ủ Siena, đã h a s th hi n m t màn trình di n t t. L i h a đó là c a v ờ ứ hu n luy n viên tháo vát và đ y tri n v ng Giampaolo, ng i đang ườ có th đ c mua trên th ể ượ Tr c s ch ng ki n c a ướ ế các fan hâm m Quy t tâm ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
In the end the celebrated team won, because without goals it's never a real party in football. SHOW IN THE STANDS - The fans put on the real show - they too had been celebrating since yesterday evening. First thousands of fans surrounded the Nerazzurri's bus, which had to make its way through the jungle that was the crowd. Then the choreography, that involved the entire second Make ít wat through the jungle tr ng chuy n nh ng; ườ ượ chính vì v y, nó c n ph i đ c gi . ả ượ Cu i cùng, đ i v a ăn ộ ừ m ng đêm hôm tr c đã ướ th ng, b i s không có ở ẽ b a ti c th c s nào trong bóng đá n u ế không có bàn th ng. NH NG ĐI U Đ C ƯỢ GHI L I N I DÀNH Ạ Ở Ơ CHO KHÁN GI - Các c đ ng viên, sau khi đã ổ ộ ăn m ng quá nhi u vào t i hôm tr c, d ng ướ ườ nh không còn h ng thú
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

translation group - Source language Expressions Target...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online