VÌ ANH ĐÁNH MẤT

VÌ ANH ĐÁNH MẤT

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VÌ ANH ĐÁNH MẤT Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên Còn gì đâu anh, đôi ta hôm nay đã cách xa rồi, em sẽ không quay lại  Cuộc tình hôm qua, ta nên xem như ký ức ngọt ngào, níu kéo nhau làm chi Một mình em thôi, bao nhiêu đêm qua em đã quen rồi, em sẽ không u buồn Một mình em đi, em không băn khoăn sẽ tới đâu mai này, em sẽ không còn nhớ  ĐK: Bao nhiêu năm trôi qua em đã mong chờ Giờ đây em không trông mong chi vào anh nữa Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình Khi đôi ta xa nhau không nói một lời Thì nay em quên tên anh, anh đừng than trách Một mai khi kêu tên em anh sẽ biết rằng Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất Đừng gọi tên em, xa nhau hôm nay đâu có vui gì
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/22/2011 for the course LANG 405 taught by Professor Johnson during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Ask a homework question - tutors are online