Việt Nam đất nước ta ơ

Việt Nam đất nước ta ơ

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Việt Nam đất nước ta ơi! Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn  Cánh cò bay lả rập rờn  Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.  Quê hương biết mấy thân yêu  Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau  Mặt người vất vả in sâu  Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ðất nghèo nuôi những anh hùng  Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên  Ðạp quân thù xuống đất đen  Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Việt Nam đất nắng chan hòa  Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh  Mắt đen cô gái long lanh 
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 08/22/2011 for the course LANG 405 taught by Professor Johnson during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 4

Việt Nam đất nước ta ơ

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online