CNXHKH - CU 10 VAI TRO CUA NGUN LC CON NGI VA PHAT HUY NGUN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÂU 10. VAI TRO CUA NGUÔN L C CON NG I VA PHAT HUY NGUÔN L C ̀ ̉ ̀ Ự ƯỜ ̀ ́ ̀ Ự CON NG I TRONG CNXH VIÊT NAM? ƯỜ Ở ̣ ------------------------------Vai tro cua nguôn l c con ng i ̀ ̉ ̀ ự ườ --------------------------------------- * M t cách t ng quát : trong s phát tri n xã h i nói chung, s nghi p xây d ng CNXH nói riêng ngu n l c con ng i gi vai trò c b n, là đ ng l c c a s phát tri n ồ ự ườ ơ ả . - Quan ni m c a th gi i ngày nay v s phát tri n: ế ớ ề ự + Tăng tr ng kinh t : GDP, GNP/ng i. ưở ế ườ + Phát tri n xã h i: là s phát tri n toàn di n, phát tri n b n v ng, phát tri n h ng t i nâng cao ch t l ng cu c s ng con ng i. ướ ấ ượ ườ + Phát tri n ng i: xác đ nh b ng ch s HDI( ch s s c kh e + ch s giáo d c ườ ỉ ố ỉ ố ứ ỉ ố + ch s tăng tr ng kinh t ) ỉ ố ưở ế - S t n t i b n v ng và phát tri n theo con đ ng ti n b xã h i c a m t qu c gia ự ồ ạ ề ườ ế ộ ủ dân t c nào cũng ph thu c vào 5 lo i ngu n l c ch y u:V trí đ a lý. Tài nguyên thiên ồ ự ủ ế nhiên. Ngu n v n trong n c, bên ngoài. KH-CN. Ngu n l c con ng i ướ ồ ự ườ Trong đó, ngu n l c con ng i là quy t đ nh nh t ồ ự ườ ế , vì: + các ngu n l c khác không có kh năng t thân mà ph i thông qua ngu n l c ồ ự ồ ự con ng i m i phát huy đ c tác d ng. ườ ượ + Các ngu n l c khác dùng thì h t, trái l i ngu n l c con ng i càng dùng càng ồ ự ế ồ ự ườ phát tri n. * Vai trò ngu n l c con ng i trong CNXH ồ ự ườ Vai trò ngu n l c con ng i trong lĩnh v c kinh t : ồ ự ườ ế Con ng i: la môt bô phân cua LLSX, co vai tro trong quan hê san xuât. ườ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ Trong CNXH ngu n l c con ng i đ c huy đ ng m t cách đ y đ , toàn di n và ồ ự ườ ượ phát huy m t cách có hi u qu nh t ph c v cho l i ích c a chính b n thân ng i lao ườ đ ng. Vai trò ngu n l c con ng i trong lĩnh v c chính tr ồ ự ườ Vai trò con ng i đ c th hi n trong vi c: ườ ượ ể ệ - Xây d ng nhà n c XHCN và n n DCXHCN. ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
- Đ u tranh b o v nh ng thành qu c a cách m ng, b o v ch đ XHCN và làm ả ủ ế ộ th t b i mo âm m u phá ho i c a k thù. ư ạ ủ Vai trò ngu n l c con ng i trong lĩnh v c văn hóa ồ ự ườ - Con ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

CNXHKH - CU 10 VAI TRO CUA NGUN LC CON NGI VA PHAT HUY NGUN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online