Fildlarbasketball - Ang punto ng mga napiling artikulo ay para mailarawan ang kasaysayan ng basketbol sa Pilipinas I to ay idinala ditto ng mga

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ang punto ng mga napiling artikulo ay para mailarawan ang kasaysayan ng basketbol sa Pilipinas. I to ay idinala ditto ng mga Amerikano noong sinakop nila tayo. Dahil dito ay sumikat na ang laro at naging “pambansang” laro na ng Pilipinas. I to ay inilalaro sa mga kalsada, sa eskwelahan, sa mga pampubliko o pribadong kort at ito rin ay ginagawang isang paksa sa pisikal edukasyon. Hindi lamang ang paglaro ng basketbol ang hilig ng mga Pilipino, hilig din nila manood ng basketbol sa telebisyon. Dahil sa interes din natin sa paglaro ng basketbol, noong 1950s ay isa sa mga pinakamagaling na bansa sa larangan ng basketbol ay ang Pilipinas. Inilalarawan ng mga artikulo na kahit hindi bagay ang pisikal na anyo ng Pilipino para maglaro ng basketbol, ngunit minamahal ng mga Pilipino ang larong ito at ginagawa nating paboritong libangan. Importatnte ang mga artikulong ito sa aming pananaliksik dahil an gaming paksa ay tungkol sa mga “pulitiko” ng larangan ng basketbol at kaya dapat malaman muna natin kung bakit ito ay isang bagay na ginagawang...
View Full Document

This note was uploaded on 08/24/2011 for the course M.E. 109 taught by Professor Wilbertzalaviar during the Spring '11 term at Ateneo de Manila University.

Page1 / 2

Fildlarbasketball - Ang punto ng mga napiling artikulo ay para mailarawan ang kasaysayan ng basketbol sa Pilipinas I to ay idinala ditto ng mga

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online