{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Invitation and program - Paksa FB Mabuti kaya(Facebook...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mga Komite: A. Imbitasyon at Programa: Joey de Guzman Anthony James Cambal B. Resepsyon at Dokumentasyon: Joey de Guzman Pauline Noble Jullian Izon Anthony James Cambal Nico Dimaano Chino Buencamino Paolo Golding C. Pag-eemsi/Pagfafasiliteyt/Lektyurer: Emsi: Anthony James Cambal Fasiliteytor: Nico Dimaano Chino Buencamino Paolo Golding Jullian Izon Lektyurer: Joey de Guzman Pauline Noble D. Pisikal na kaayusan at Pananalapi: Nico Dimaano Paolo Golding De La Salle University - Manila De La Salle University-Manila 2401 Taft Avenue, Manila July 29, 2011 Dear Mr./Ms.______________ Ikaw ay imbitado sa Isang lecture forum tungkol sa: “Facebook Addiction Disorder” Na inihahandog ng: Gaganapin ng:Ika-2 ng Agosto, 2011 Gaganapin sa:Bro. Andrew Gonzales Hall, 9 th floor, Room 909
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PROGRAMA I. Panalangin ……………………………. ....Jullian Izon II. Pambansang Awit III. Pambungad na Pananalita .............................................. Paolo Golding IV. Lektyur
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Paksa: FB: Mabuti kaya? (Facebook Addiction Disorder) A. Kaalaman tungkol sa "Facebook Addiction Disorder" (FAD). ....................................................... Joey de Guzman B. Mga Sanhi ng FAD sa Isang Tao. ....... Pauline Noble C. Mga Sintomas ng FAD sa Isang Tao …......................................................... Joey de Guzman D. Mga Epekto ng FAD sa Isang Tao ................................................................ Pauline Noble E. Mga Paraan upang Maiwasan ang Pagkakaroon ng FAD. ....................................................... Pauline Noble F. "Live" na Panayam sa Isang Taong May FAD ...... ......................................................... Joey de Guzman V. Malayang Talakayan VI. Pangwakas na Pananalita ............. Chino Buencamino VII. Pangwakas na Panalangin ………Paolo Golding Anthony James Cambal Emsi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Invitation and program - Paksa FB Mabuti kaya(Facebook...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online