METRO - cover page ay dapat may maganda o machong katawan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kenneth Adrian M. Sazon Fildlar RRL 1) Men's Health magazine Ang Men's Health ay isang magasin na nag-umpisa sa amerika upang magbigay ng mga payo sa pag ehersisyo, pagkain, pagtatalik, at magpromote ng iba't-ibang produkto para sa mga kalalakihan. Hindi nagtagal ay lumawak ang pag-imprenta nito at umabot sa Pilipinas ang Men's Health. Gumagamit ito ng mga modelong artista, atleta, o modelo upang hikayatin ang mga mamimili na bumili. Ang magasin na ito ay mapagkukunan ng mga bagong klase ng pag-eehersisyo para pagandahin ang katawan ng mga kalalakihan kaya naman ang mga bumibili nito ay ang mga taong nagpapalaki at nagpapaganda ng katawan. Ang modelo o artista na nasa
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: cover page ay dapat may maganda o machong katawan upang masalamin nito ang nilalaman ng magasin. Ang magasin na Men's health ay may relasyon sa pagiging metrosexual dahil ipinapakita nito na dapat magkaroon ang mga kalalakihan ng magandang katawan. Ayon dito, ang magadang katawan ay nagiging repleksyon ng kalalakihan. Mas nagugustuhan ng mga babae ang mga lalaking magaganda ang katawan kaya't ang mga kalalakihan ay pumupunta sa mga gym at umiinom ng mga gamot upang mapaganda ang kanilang katawan. Nagiging mapili ang mga lalaki sa kanilang kinakain dahil baka mapataba sila nito o kaya naman ay hindi sila kumakain upang mapanatili ang kanilang timbang at katawan....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online